Mahidol University

บันทึกความรู้จากโครงการฝึกอบรม “Mahidol Innovation Manager Network”

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เป็นผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วม “โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Innovation Manager Network)” ร่วมกับผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Training รุ่นที่ 13 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019