Maker  Making Moves

พาเที่ยวสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ กลับมาอีกครั้งกับเขียนบล็อค หลังจากที่ผู้เขียนห่างหายไปหลายเดือน ครั้งนี้ผู้เขียนได้เดินทางไกลไปถึงจังหวัดขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยอีก 3 ท่าน คือ 1.คุณกฤษฎา แก้วผุดผ่อง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ชำนาญการพิเศษ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พี่หนุ่ย) 2.มล.รติกร วรวุฒิ ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ หอสมุดกลาง (พี่ใหม่) และ 3.คุณปิยวัฒน์ ชวนวารี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พี่ก๊อต) ในส่วนของงานบริการ ผู้เขียนขออนุญาตพาผู้อ่านรับชมบริการดีดี จากหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผู้เขียนสนใจ และน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับใช้กับบริการของห้องสมุดค่ะ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019