mccormick hospital

พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า – พยาบาลสถานแห่งการให้

การเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปี 2563 ผู้เขียนได้รับความรู้หลายประการ ตั้งแต่ความรู้จากแหล่งโบราณคดี วัดวาอารามที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนได้ไปซึมซับบรรยากาศสถานที่ทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนก สมัยทรงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ผู้เขียนจึงอยากหยิบเอาความรู้ที่ได้จากการไปโรงพยาบาลแห่งนี้ บวกกับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาถ่ายทอดเป็นความรู้ให้ผู้อ่านทุกท่านในบล็อกนี้

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019