MU Guide Camp

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2562

สำหรับโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2562 ในปีนี้ ได้นำนักศึกษา MU Guide ไปลงพื้นที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นเมืองอู่อารยธรรมของไทยที่สำคัญ เป็นราชธานีของไทยมายาวนานกว่า 400 ปี มีพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานที่สำคัญและน่าสนใจอยู่มากมายหลายแห่ง โดยในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณสถานในสมัยอยุธยา ถึง 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ขุดค้นแหล่งโบราณสถานหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงแหล่งโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งในประเทศไทยด้วย

โครงการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2561 หรือ “MU Guide Camp 2018” ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาเป็นคณะทำงานด้านการต้อนรับและนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปศึกษาดูงานยังแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญระดับประเทศ โดยเน้นสถานที่ที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และชุมชน มีความเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งมีความโดดเด่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019