MUARMS

แวะชมศิลปะมีชีวิตกับนิทรรศการ Van Gogh: Life and Art

นิทรรศการ Van Gogh: Life and Art นิทรรศการหมุนเวียนแนวใหม่ที่จัดมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกที่สายอาร์ตตัวแม่ ไม่ควรพลาด นำเสนอเรื่องราวของแวน โก๊ะ ศิลปินผู้โด่งดังที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ MODA – Museum of Digital Art Bangkok, River City Bangkok

การปรับตัวในยุค New Normal และการ Reskill – Upskill ของพิพิธภัณฑ์ไทย

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์จะพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างไร เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ฟังความคิดเห็นจาก ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จากโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประจำปี 2563

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2562

สำหรับโครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2562 ในปีนี้ ได้นำนักศึกษา MU Guide ไปลงพื้นที่ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเป็นเมืองอู่อารยธรรมของไทยที่สำคัญ เป็นราชธานีของไทยมายาวนานกว่า 400 ปี มีพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานที่สำคัญและน่าสนใจอยู่มากมายหลายแห่ง โดยในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณสถานในสมัยอยุธยา ถึง 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ขุดค้นแหล่งโบราณสถานหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงแหล่งโบราณสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งในประเทศไทยด้วย

โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide 2561

         โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษา MU Guide ได้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ณ พิพิธภัณฑ์ ชุมชน และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งยังได้เห็นถึงการนำชมในสถานที่ระดับประเทศ อันจะสร้างเสริมประสบการณ์ในการเป็น MU Guide ที่จะต้องต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่วิถีชุมชมอีกด้วย โดยจะเรียกกิจกรรมนี้สั้น ๆ ว่า ค่าย MU Guide ณ กรุงเทพฯ           ในกิจกรรมค่าย MU Guide ณ กรุงเทพฯ ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล           ทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่สำคัญ ที่ผู้นำรัฐบาล คือ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ใช้เป็นสถานที่ทำงาน […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019