museum network

พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

บล็อกจัดการความรู้ เสวนาเรื่อง “พิพิธภัณฑ์ไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด-19” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ การดำเนินงานหรือการดำเนินกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งานสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุม 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้เครือข่ายฯ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนทัศนะ และสร้างสัมพันธ์อันดี

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019