new normal

การปรับตัวในยุค New Normal และการ Reskill – Upskill ของพิพิธภัณฑ์ไทย

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์จะพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างไร เพื่อให้สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤติครั้งนี้ไปได้ ฟังความคิดเห็นจาก ผศ. ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จากโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประจำปี 2563

จดหมายเหตุวิถีใหม่

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน แม้กระทั่งหน่วยงานที่คลุกตัวดูเรื่องเอกสารจดหมายเหตุเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน คุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับเรื่องนี้ ภายใต้การบรรยายในโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “จดหมายเหตุวิถีใหม่”

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019