NTU

ศูนย์บริการห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University Library)

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์บริการห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ได้ชมการทำงานของระบบ Auto Lib. ซึ่งเป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าอัติโนมัติมาใช้กับห้องสมุดได้อย่างน่าสนใจ ผู้เขียนจึงขอเขียนเล่าประสบการณ์การดูงานในครั้งนี้ดังนี้

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019