OpenAccessJournals

DOAJ : Digital Open Access Journals

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใน Blog นี้ผู้เขียนขอแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการบรรยายเรื่อง “คุณภาพวารสาร Open Access มุ่งสู่สากล” (DOAJ : Digital Open Access Journals)

Open Access Journals as an Alternative Publication Outlet

วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับ Open Access Journals as an Alternative Publication Outlet ให้กับทุกท่านได้อ่านกันค่ะ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 30- วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม Convention Hall A, B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ                                                             ******************* จากการฟังบรรยาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ Open Access Journals ไว้ว่า วารสาร (Journal) ทั่วไปแบ่งได้ […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019