Publication Support Services

บทบาทของห้องสมุดกับการให้บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน….ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรในงาน “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) (Workshop on UniNet Network and computer Application : 39th WUNCA) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib และงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งได้รับทั้งความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานของตนเองได้ไม่มากก็น้อย

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019