PublicRelations

สัมมนา PR Blossom EP.4 “PR Transformers” พัฒนานักสื่อสารในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนชาวหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ Blossom EP.4 “PR Transformers” ณ เดอะ วินเทจ โฮเทล เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มีผู้แทนจากแต่ละส่วนงานเข้าร่วม จำนวน 61 คน จาก 34 ส่วนงาน โดยหอสมุดฯ มีผู้แทน 2 คน คือ ดิฉัน นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ นักเอกสารสนเทศ และ นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ นักประชาสัมพันธ์       [ Download รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา Blossom EP4 “PR Transformers” และ กำหนดการสัมมนา ] เราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้า ผู้แทนหอสมุดฯ นั่งรถคันที่ […]

“การพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 ผู้เขียน (นายศรัณย์ ธรรมทักษิณ) ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับน้องบอส (นายวนาพล แช่มสุขี) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “การพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีการศึกษา ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นนักประชาสัมพันธ์ จะขอสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ดังนี้

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019