PULINET2017

มาทำความรู้จัก PULINET กันเถอะ

PULINET หรือ Provincial University Library Network คือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือเครือข่ายระหว่างห้องสมุดในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด โดยผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดนั้น หากมองหาเวทีเพื่อพัฒนาคนพัฒนางาน ตลอดจนเพื่อรวมกลุ่มเครือข่ายผลักดันนโยบายต่างๆ ร่วมกันแล้ว เวที PULINET คือเส้นทางหนึ่งที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างชัดเจน

PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวสุพรรณษา นนทเกษ)

ที่มาและสถานที่จัดงาน PULINET    PULINET เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคนับเป็นข่ายงาน Pulinet ที่ดำเนินการมากว่า 30 ปีแล้ว Pulinet ได้มีการจัดการประชุมวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน PULINET ครั้งที่7 2560 ในครั้งนี้ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น3 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวพิมพิไร สุพัตร)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยมีสมาชิกข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใน พ.ศ. 2560 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างวันพุธที่ 11 – วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ง ได้ดำเนินงานครบรอบ 30 ปี การเดินทางของทีมโปสเตอร์หอสมุดฯ โดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ถึงท่าอากาศยานสนามบินเชียงใหม่วันที่ 10 ม.ค 2559 เวลาประมาณ 12.00 น. เดินทางสู่โรงแรมดิเอ็มเพส จ.เชียงใหม่ สถานที่จัดงานคือ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ ชั้น 3 ศุนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพสอยู่ภายในโรงแรมที่เข้าพัก ดิฉันรู้สึกประทับใจกับบรรยายกาศสภาพแวดล้อมของโรงแรม ในส่วนของห้องพักซึ่งอยู่ชั้น 9 ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเมืองเชียงใหม่ และภูเขา

PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวสุจรรยา จินดาวงศ์)

ดร. รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมบุคลากรหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 7 The 7th PULINET National Conference – PULINET 2017 หัวข้อ “Service Excellence” ซึ่งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

PULINET 2017 (ประสบการณ์ของนางสาวอาทิตยา ทรัพย์สิน)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีสมาชิกข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ซึ่งในปีนี้สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019