PULINET2018

การนำเสนอผลงาน Oral Presentation “กลุ่ม KM การบริหารองค์กร การจัดการความรู้” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูนนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม การนำเสนอผลงานมี 2 ประเภท คือ 1) การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ 2) การนำเสนอผลงานด้วยวาจา ทั้ง 2 ประเภทจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) CRM 2) IT และ3) KM การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมส่งผลงานวิชาการ ทั้ง 2 ประเภท คือ การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ โดยนางสาวศุภาระนันท์ กาญจนะวาหะ จำนวน 1 เรื่อง และการนำเสนอผลงานด้วยวาจา โดยว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที จำนวน 1 […]

PULINET ครั้งที่ 8 Library of Things

วันที่ 9-11 มกราคม 2561 ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม ถือเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการของผู้เขียน รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

สวัสดีครับ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โดยกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Library of Things” ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (http://pulinet2018.npu.ac.th/)

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019