R2R

สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพัสดุ จากงานประจำสู่งานวิชาการ”

สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานพัสดุ จากงานประจำสู่งานวิชาการ” ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่รวมทั้งกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบเนื่องจากครั้งก่อน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผู้เขียนได้เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน และการสร้างความสุขในการทำงาน ที่งานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ทางผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นกัน จึงได้มอบหมายให้ทางหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคลติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019