Reinventing

การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33  เรื่อง “พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”  จัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมแมนดาริน  กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจัดบรรยายในหลากหลายหัวข้อ  โดยเน้นแนวคิดในการสร้างสรรค์ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่   และหนึ่งในหัวข้อที่มีผู้สัมมนาให้ความสนใจซักถามเป็นอันมากคือ  “Reinventing the Library: Best Practice”  วิทยากร ได้แก่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  และ ดร.ศิวิกา ดุษฎีโหนด ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามอ่านเอกสารการประชุมได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/tlc33/document.php     

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019