#Success

OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ

OKRs บันไดสู่ความสำเร็จ ที่จัดขึ้นโดย กองแผนงาน สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และ วิทยากรผู้บรรยาย คือ ศาสตราจารย์ดร. นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การจัดบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานและปรับกระบวนการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019