Taipei

ศูนย์บริการห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University Library)

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์บริการห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ได้ชมการทำงานของระบบ Auto Lib. ซึ่งเป็นการประยุกต์นำเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าอัติโนมัติมาใช้กับห้องสมุดได้อย่างน่าสนใจ ผู้เขียนจึงขอเขียนเล่าประสบการณ์การดูงานในครั้งนี้ดังนี้

ครั้งแรกกับการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019-ICLIS ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) International Conference on Library and Information Science (ICLIS) in Taipei, Taiwan, at National Taiwan Normal University (NTNU)

สวัสดีคะ เมื่อวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 international Conference on Library and Information Science ณ มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยผู้เขียนได้นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง “Reading Chatbot Mahidol University Library and Knowledge Center smart assistant”

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019