Thailand 4.0

การเสวนา เรื่อง ข้อเสนอ/แนวทางการเตรียมห้องสมุดสู่ไทยแลนด์ 4.0

ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การบริการสารสนเทศแบบเปิด: ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุม Convention Hall A,B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ขอนำเสนอ การเสวนา เรื่อง ข้อเสนอ/แนวทางการเตรียมห้องสมุดสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม คณบดีคณะสถิติประยุกต์ อดีตผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ดำเนินรายการ สรุปประเด็นได้ดังนี้

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019