ThaiLIS

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ผู้เขียนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดอบรมขึ้น ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งมีบุคลากรจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน

การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562

ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บุคลากรทั้งหมดจำนวน 3 คน คือ 1. น.ส.ธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์, 2. น.ส.ทิพย์สุดา วนะวนานนท์ และ 3. น.ส.ชญานิษฐ์ นิยม ได้เข้าร่วม “การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณจิรวัฒน์ พรหมพร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019