Training Course

บันทึกความรู้จากโครงการฝึกอบรม “Mahidol Innovation Manager Network”

เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เป็นผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ เข้าร่วม “โครงการจัดฝึกอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานด้านนวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Innovation Manager Network)” ร่วมกับผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ จัดโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

WHO Fellowship … Coordinator

เมื่อฉันได้ข่าวว่าจะมีผู้ได้รับทุนองค์การอนามัยโลก จากสาธารณรัฐประชาชนเมียนมาร์  (WHO Fellowship from Myanmar) 1 คน มาฝึกอบรมเกี่ยวกับ Library Web Portal and Institutional  Repository ที่หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประมาณ 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม –  2 มิถุนายน 2560 จึงไม่แปลกใจเลยว่างานนี้จะถูกมอบหมายให้ฉันเป็นผู้ดูแล เนื่องจากหัวข้อที่จะมาฝึกอบรมนั้นเกี่ยวกับงานที่ฉันดูแลโดยตรง และแอบดีใจอยู่ลึกๆ ที่จะได้ปฏิบัติงานที่ฉันเคยได้รับประสบการณ์ดี ๆ เมื่อครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาแพทยศาสตร์ (ศปพ) ซึ่งต้องติดต่อ ประสานงาน ดูแลบุคลากรห้องสมุดจากประเทศสมาชิกในองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) ซึ่งมี 11 ประเทศ รวมประเทศไทยด้วย ที่มาฝึกอบรม ดูงานอยู่เสมอ สิ่งที่ต้องเตรียมทำ คือ แบ่งหน้าที่กันทำงาน เลขาผู้อำนวยการ น้องนุช จีรนุช ธรณินทร์ เป็นผู้รับเรื่อง […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019