UCTAL

Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL)

ฐานข้อมูลระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย Union Catalog of Thai Academic Libraries (UCTAL) http://uc.thailis.or.th   สืบเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมีอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ดังนี้ วิเคราะห์ และจัดทำโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) กำหนดมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรม ตรวจสอบแนะนำแนวทางการพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม กำกับดูแล และพิจารณากลั่นกรองโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการ จึงต้องเดินทางไปยังห้องสมุดสมาชิกเครือข่าย UCTAL 4 ภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมประชุม อบรม และวิเคราะห์ปัญหาการใช้งาน และให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป เมื่อกล่าวถึง UCTAL หลายๆ คน คงสงสัยว่า UCTAL คืออะไร มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการทำงานของห้องสมุดของเราอย่างไร ดังนั้น จึงจะขอแนะนำ UCTAL ให้รู้จักกัน   ความเป็นมา โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) […]

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019