UX Design

UX Design using Library Analytics

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง I-School and data science : knowledge and experience from  South Korea ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการบรรยายทั้งสิ้น 5 หัวข้อ โดยใน Blog นี้ผู้เขียนขอแบ่งปันความรู้ที่ได้รับฟังจากการบรรยายเรื่อง การออกแบบประสบการณ์ให้ผู้ใช้งานด้วยข้อมูลเชิงพฤติกรรม (UX Design using Library Analytics) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019