VAT

บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “เจาะประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มสื่อการเรียนการสอน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ศุภชัย บำรุงศรี นิติกรเชี่ยวชาญ และอาจารย์อรณัฏฐา สบายรูป นิติกรปฏิบัติการ จากกองกฎหมาย กรมสรรพากร มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เป็นปัญหาคาใจห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ต้องจัดซื้อหรือบอกรับหนังสือ วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งที่บอกรับโดยตรงกับบริษัทหรือสำนักพิมพ์ต่างประเทศ และบอกรับผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019