Walailak University

ประสบการณ์การร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 39

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในหลายวงการ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ และ ด้านห้องสมุด เพื่อการงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019