WUNCA 39

เล่าสู่กันฟังกับการเป็นวิทยากรครั้งแรกบนเวที 39th WUNCA@WU

จากการได้รับโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39” (39th WUNCA) วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ผู้เขียนขอย้อนเวลาไปถึงการจัดการงาน WUNCA ครั้งที่ 38 (WUNCA 38th @PKRU) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว และได้เขียนบล็อกก่อนหน้านี้ในหัวข้อเรื่อง Living Book คนค้นคน สู่บริการ Human Library ซึ่งเป็นความรู้ที่น่าสนใจที่ได้รับจากการฟังบรรยายในการประชุมฯ

ประสบการณ์การร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 39

ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในหลายวงการ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ และ ด้านห้องสมุด เพื่อการงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019