การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562


การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562

ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บุคลากรทั้งหมดจำนวน 3 คน คือ 1. น.ส.ธัญญรัตน์ เทียนชัยเกิดศิลป์ 2. น.ส.ทิพย์สุดา วนะวนานนท์ และ 3. น.ส.ชญานิษฐ์ นิยม ได้เข้าร่วม “การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2562” ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณจิรวัฒน์ พรหมพร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ในปีนี้ได้ฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูล จำนวน 7 ฐานข้อมูล ได้แก่

 • ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
 • ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)
 • ฐานข้อมูล ACM Digital Library
 • ฐานข้อมูล SpringerLink
 • ฐานข้อมูล Web of Science
 • ฐานข้อมูล ACS Publications (American Chemical Society)
 • ฐานข้อมูลทดลองใช้ Gale Academic Onefile
 • ฐานข้อมูลที่จัดอยู่ในกลุ่มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ACS Publications (American Chemical Society), ACM Digital Library, SpringerLink และ IEEE/IET Electronic Library (IEL)
 • ฐานข้อมูลที่จัดอยู่ในกลุ่ม Aggregated Publication คือ Gale Academic Onefile ซึ่งฐานข้อมูลของ Gale จะมีจุดเด่นคือ มีไฟล์เสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาอยู่ในแต่ละบทความ เมื่อเริ่มเปิดฟังไฟล์เสียงใบบทความ ข้อความจะถูกเน้นไปพร้อมกับเสียงที่ได้ยินในขณะนั้น
 • ฐานข้อมูลที่จัดอยู่ในกลุ่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ภาษาต่างประเทศ คือ ProQuest Dissertations & Theses Global
 • ฐานข้อมูลที่จัดอยู่ในกลุ่ม Citation Database คือ Web of Science 

นอกจากการฝึกปฏิบัติการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ แล้ว ในการฝึกอบรมครั้งนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคเพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์, กลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์ และดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์ ซึ่งการใช้งานแต่ละฐานข้อมูลก็มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เทคนิคต่างๆ นี้จะช่วยให้สามารถใช้งานแต่ละฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริการในเรื่องของการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ และการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติให้มีคุณภาพได้อีกด้วย

ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม ThaiLIS >>> https://bit.ly/2T6WB2P

ไฟล์เอกสารประกอบการอบรมเพิ่มเติม >>> https://goo.gl/jrfqpR

ทั้งนี้ ผู้เขียนขออธิบายการสืบค้นด้วยฐานข้อมูล ได้แก่ IEEE/IET Electronic Library (IEL) และ SpringerLink ต่อจากคุณธัญญรัตน์ และคุณทิพย์สุดา ที่ได้เขียนไว้บล็อกก่อนหน้านี้

การสืบค้นด้วยฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

เป็นฐานข้อมูลจาก 2 สำนักพิมพ์ ได้แก่ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และด้านวิศวกรรมสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น Acoustics, Aerospace, Biomedical Engineering, Computing, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation เป็นต้น เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ปี 1988 จนถึงปัจจุบัน

ประกอบด้วยผลงานหลากหลายประเภท เช่น
–  Journals, Transactions, และ Magazines ของ IEEE ย้อนหลังถึงมกราคม 1988 และ เนื้อหาบางฉบับย้อนหลังถึงปี 1913
–  Conference Proceedings ของ IEEE ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม 1988 และเนื้อหาบางเรื่องย้อนหลังถึงปี 1953
–  IEEE Standards ให้ข้อมูลย้อนหลังถึงมกราคม 1988 รวมถึงมาตรฐานเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว
–  IET Journals, Letters, Magazines และ Conference Proceedings ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1988

วิธีการสืบค้นด้วยฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

1. Browse การสืบค้น แบบไล่เรียงตามประเภทของเอกสาร ได้แก่
– สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ Journals, Magazines และ Transactions
– เอกสารในการประชุมตามหัวข้อต่างๆ (Conference Publications)
– เอกสารมาตรฐาน (Standards)

ข้อควรจำ เครื่องหมาย * และ ? ที่ใช้ในการละตัวอักษรและแทนที่ตัวอักษรคำเชื่อม and, or, not ไม่สามารถใช้ร่วมในการสืบค้นแบบ Browse ได้ เพราะจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสิ่งพิมพ์

1.1 Browse Journals & Magazines : By Title
– ไล่เรียงดูรายชื่อวารสารตามลำดับ ตัวอักษร A-Z หรือ พิมพ์คำเพียงบางส่วน หรือ Keyword จากชื่อวารสาร และคลิก Search จากนั้น คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

1.2 Browse Journals & Magazines: By Topic
– ไล่เรียงดูรายชื่อวารสารตามสาขาวิชาที่สนใจ และคลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

1.3 Browse Conference Publications
– ไล่เรียงดูรายชื่อการประชุมตามลำดับตัวอักษร A-Z หรือตามสาขาวิชาที่สนใจ หรือ พิมพ์แค่เพียงบางส่วนของชื่อการประชุม และคลิก Search คลิกเลือกชื่อการประชุมที่ต้องการ

1.4 Browse Standards
– ไล่เรียงดูมาตรฐานตามลำดับตัวเลข หรือตามสาขาวิชาที่สนใจ หรือพิมพ์หมายเลขมาตรฐาน หรือ คำสำคัญบางส่วนของมาตรฐาน และ คลิก Search จากนั้นคลิกเลือกมาตรฐานที่ต้องการ

2. Basic Search เป็นการสืบค้นขั้นพื้นฐาน ขั้นตอนการสืบค้น
– พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ
– คลิก Search เพื่อทำการสืบค้น
– หรือ คลิกที่ Advanced Search เพื่อเลือกการสืบค้นขั้นสูง

3. Advanced Keyword/Phrases เป็นการสืบค้นที่ผู้ใช้สามารถจำกัด หรือขยายขอบเขตของการสืบค้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น

ขั้นตอนการสืบค้น
1. เลือกขอบเขตการค้น 2. พิมพ์คำหรือวลี 3. เลือกเขตข้อมูล 4. ระบุคำเชื่อม 5. กำหนดสืบค้น เฉพาะเอกสารที่ได้สิทธิ์ในการเข้าดูเนื้อหา 6. กำหนดสำนักพิมพ์ที่ต้องการสืบค้น 7. กำหนดประเภทสิ่งพิมพ์ 8. กำหนดช่วงเวลา 9. คลิก Search

4. Search Results หน้าแสดงผลลัพธ์
– เรียกดูสาระสังเขป หรือเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF ของเอกสาร
– เลือกส่งอีเมล สั่งพิมพ์ หรือ ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมรายการผลลัพธ์
– หาบทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันที่ More Like this
– เลือกจำกัดหรือขยายผลลัพธ์จากส่วน Refine/Expand Results

5. Full Text-PDF เอกสารฉบับเต็มรูปแบบ PDF
ผู้ใช้สามารถเลือกสั่งพิมพ์ (Print) หรือบันทึก (Save) เอกสารที่ต้องการได้

เพิ่มเติม
เมื่อคลิก My Setting >>> What can I access? จะมีผลแสดงว่าในฐานข้อมูล IEEE เราสามารถเข้าถึงอะไรบ้าง ตามที่สถาบันหรือหน่วยงานบอกรับจากฐานข้อมูล

การสืบค้นด้วยฐานข้อมูล SpringerLink

SpringerLink เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ และสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (สาขาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Behavioral Science,Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering เป็นต้น) โดยผู้ใช้สามารถค้นหาจากสาขาวิชาจากหัวข้อ Browse by discipline

ประเภทของสิ่งพิมพ์ในฐานข้อมูล SpringerLink ประกอบด้วย บทความ (Article) บทในหนังสือ (Chapter) บทความในงานประชุมวิชาการ (Conference papers) หนังสืออ้างอิง (Reference Work Entries) โปรโตคอล (Protocol) และวีดีโอ (Video) ซึ่งปัจจุบันมีทรัพยากรกว่า 12 ล้านในฐานข้อมูล SpringerLink

การค้นหาทรัพยากรในฐาน SpringerLink

ผู้สืบค้นสามารถสืบค้นทรัพยากรจาก keyword ที่ได้ค้นหา จากหัวข้อ Sort by โดย Relevence คือ เรียงลำดับจากความสัมพันธ์ของทรัพยากรกับ Keyword ที่ผู้ใช้สืบค้น, Newest First คือ เรียงลำดับจากทรัพยากรใหม่ล่าสุดขึ้นมาก่อน และ Oldest First คือ เรียงลำดับจากทรัพยากรที่เก่าที่สุดขึ้นมาก่อน

ผู้สืบค้นสามารถปรับแต่งการสืบค้น เพื่อให้ทรัพยากรตรงตามที่ตนเองต้องการได้จากแถบเครื่องมือซ้ายมือถัดมาของหน้าจอ “Refine your search” ที่สามารถเลือกปรับแต่งส่วน Content type หรือ ประเภทของทรัพยากร, Discipline หรือ สาขาวิชาหลัก, Subdiscipline หรือ สาขาวิชาย่อย และ Language หรือ ภาษาที่ใช้

ข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรที่ค้นหาใน SpringerLink

แถบเครื่องมือ Table of contents จะให้ข้อมูลสารบัญหรือ chapter แต่ละบทของหนังสือหรือทรัพยากรที่ผู้ใช้สืบค้น

แถบเครื่องมือ About this book จะให้ข้อมูลเบื้องต้นของทรัพยากรนั้นๆ เช่น Introduction, Keyword, Editor and affliations และ Bibliographic information

เพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถนำเลข DOI ค้นในหา Google เพื่อหาเมตาดาตาของหนังสือนั้นๆ ได้อีกด้วย


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019