การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


สืบเนื่องจากครั้งก่อน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ผู้เขียนได้เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน และการสร้างความสุขในการทำงาน ที่งานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น

ทางผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เป็นอีกส่วนงานหนึ่งที่มีการสร้างสรรค์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นกัน จึงได้มอบหมายให้ทางหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคลติดต่อประสานงานเพื่อขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน และผู้เขียนก็ได้รับมอบหมายในหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน แต่การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ได้มอบหมายให้คุณโสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี คุณรุ่งนภา แสงระวี และคุณสาวิตรี บุญปาลิต ผู้ได้ตำแหน่งชำนาญการพิเศษเมื่อในเวลาที่ผ่านมาไม่นานนัก ร่วมถึงบุคลากรอื่น ๆ ที่มีความสนใจและกำลังดำเนินการเขียนผลงานวิชาการ คุณสุทธิณี ฝุ่นครบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

          วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 9.45 น. เดินทางมาถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเดินเข้ามาภายในอาคารนั้นจะพบป้ายต้อนรับอย่างเป็นทางการ

จากนั้นทางคณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าไปในห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 K101 ที่ทางเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเตรียมไว้ให้ คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นายอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา นักทรัพยากรบุคคล และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมาก คณะผู้ศึกษาดูงานของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ก็พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเช่นกัน

คุณคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เริ่มต้นบรรยาย พูดคุยถึงในเรื่องความสำคัญของ R2R นั้นจะทำให้การทำงานประจำวันของเราเป็นระบบ ช่วยสะสมผลงาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม แสดงถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพของเรา ทั้งนี้ในการเขียนผลงาน R2R นั้น จะต้องใช้เวลาในการเขียนมากพอประมาณ ดังนั้นสิ่งเริ่มต้นของการเขียน R2R ให้สำเร็จนั้น หัวหน้างานของบุคลากรแต่ละคนจะต้องสนับสนุน ผลักดันในการเขียนผลงานด้วย และตัวบุคลากรก็จะต้องแบ่งเวลาในการทำงานประจำวันตามภาระงานหน้าที่ให้ครบถ้วน การเขียนงาน R2R อาจจะต้องใช้เวลาที่นอกเหนือจากเวลางานมาเสริมในการเขียน ซึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) ที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์และคำนึงถึงนั้นประกอบด้วย 1) การจัดTraining สถิติ/คู่มือ  2) การจัดบริการคลินิก R2R 3) การให้ทุนR2R 4) Journal/Proceedings 5) การให้รางวัลเสนอผลงานละ 3,000 บาท 6) การดำเนินการ KM/Network

ระบบงาน R2R ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผลงานต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ อาทิ

 • คู่มือปฏิบัติงาน
 • งานวิเคราะห์
 • งานสังเคราะห์
 • งานวิจัย
 • บทความวิชาการ
 • เอกสารประกอบการบรรยาย 3 หัวข้อ เท่า 1 ผลงาน

ระบบงานสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีระบบดังนี้

 • ระบบ Training *ปัญหาวิจัย *สถิติ
 • ระบบพี่เลี้ยง R2R Facilitator MU, Clinic
 • ระบบทุน/รางวัล *ระดับองค์กร *ระดับ MU
 • ระบบการเผยแพร่ *วารสารวิชาการ *ที่ประชุมวิชาการ *R2R EXPO

กลไกสนับสนุนระบบงาน R2R ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีดังนี้

 • กรรมการประจำส่วนงาน
 • กรรมการบริหาร
 • ที่ประชุมปฏิบัติการหัวหน้างาน
 • คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยองค์กร

ทั้งนี้เป้าประสงค์ของระบบงาน R2R คือ

 • ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ และทักษะ และความก้าวหน้า
 • ผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ด้านงานวิชาการ
 • สร้างเครือข่ายวิจัยองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึง

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องภาระงานของผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุนเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 ข้อ 2 ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานเทียบกับมาตรฐาน หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้แนวทางของการทำข้อตกลงเพื่อการประเมินผลงานดังต่อไปนี้

 • ภาระงานประจำ/งานตามยุทธศาสตร์ ไม่เกิน 60%
 • ภาระงานพัฒนา (พัฒนาองค์การ/พัฒนาคน) ไม่เกิน 30%

ร้อยละของภาระงาน 2) สามารถนำไปเกลี่ยหรือปรับลดได้สูงสุด ไม่เกิน 15% โดยให้นำไปนับรวมกับภาระงาน 1)

 • ภาระงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือภาระงานอื่น ๆ ที่มอบหมายระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 10%

ซึ่งประกาศดังกล่าวผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2550 และเริ่มใช้สำหรับรอบการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่องทุนวิจัยและพัฒนาองค์กร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555  โดยให้ทุนโครงการละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 1 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด เงินทุนงวดแรก ไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินทุนที่ได้รับอนุมัติ โดยแบ่งเป็นหมวดเงิน ดังนี้

 • ค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท
 • ค่าใช้สอยและค่าวัสดุที่ใช้ในการทำวิจัย

เงินทุนงวดที่สองจะจ่ายให้เมื่อหัวหน้าโครงการส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการวิจัยพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินทุนงวดแรก

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลผลงานวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน พ.ศ.2554 ประกาศฉบับนี้เป็นนโยบายสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิชาการสำหรับผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทสนับสนุน ฉบับละไม่เกิน 3,000 บาท

ประกาศต่าง ๆ เป็นส่วนในการสนับสนุน ผลักดัน ให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีงานด้านพัฒนาองค์การ/พัฒนาคน เพิ่มขึ้น

คุณคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึงการจัดอบรมการเขียนผลงานวิชาการ ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในและนอกสถานที่ โดยได้เชิญ รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้หัวข้อ พร้อมร่างผลงาน จากนั้นจะถูกติดตามความก้าวหน้าของผลงานเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นในเกิดชิ้นผลงานในท้ายที่สุด

ในตอนท้าย คุณอภิสิทธิ์ คุณวรปัญญา นักทรัพยากรบุคคล กล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรมอบรมการเขียนผลงาน และเวทีนำเสนอผลงานของทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ดังนี้

 • อบรม “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” วันที่ 2 เมษายน 2562
 • อบรม “การเขียนงานวิเคราะห์” วันที่ 17 เมษายน 2562
 • กิจกรรม “เวทีนำเสนอผลงาน” ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 เรื่อง วันที่ 23 เมษายน 2562

การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ในครั้งนี้ ทำให้ผู้เขียนได้รับแนวคิด และแนวปฏิบัติในการทำงานที่ดี เพื่อจะนำมาประยุกต์ปรับใช้ในการทำงานเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

เขียนโดย นางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ   นักทรัพยากรบุคคล

ตรวจทานโดย นางอาภา หงษ์อินทร์       หัวหน้าหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019