การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน และการสร้างความสุขในการทำงาน ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


เนื่องด้วยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 Sustainable ORGANIZATION กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร และสร้างความผูกพันต่อองค์กร โดยตระหนักถึงการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และเห็นว่าวิธีการศึกษากระบวนการดำเนินงานของส่วนงานที่มีแนวทางปฏิบัติหรือมีวิธีการที่ดี จะเป็นการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบุคลากร ตามแผนการพัฒนาบุคลากร

ในการนี้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นส่วนงานที่มีการสร้างสรรค์ด้านงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีความมุ่งมั่นก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้ประสานงานไปยังงานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขออนุญาตเข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน และการสร้างความสุขในการทำงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีนางอาภา หงษ์อินทร์ หัวหน้าหน่วยแผน ประกันคุณภาพ และทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนางสาวชยานันท์  นันทพัฒน์ปรีชา นางวราภรณ์  เอนอ่อน และนางสาวกนกวรรณ    นิ่มทัศนศิริ นักทรัพยากรบุคคล เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

เวลา 09.00 น. เดินทางถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เดินเข้าไปในอาคารจะพบกับ Mascot หนูสติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน องค์กรแห่งสติ Mindful TropMed จากนั้นไปที่งานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ที่ ชั้น 5 ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลด้วยรอยยิ้มที่อบอวนไปด้วยความอบอุ่นและน่ารักเป็นกันเองมาก

จากนั้นทางคณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าไปในห้องประชุม ที่ทางเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเตรียมไว้ต้อนรับพวกเรา พร้อมด้วยเครื่องดื่มชา กาแฟ กลมกล่อมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน และการสร้างความสุขในการทำงาน

เริ่มต้นการศึกษาดูงาน งานทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ประกอบด้วยคุณผ่องศรี  ก้อนทอง ตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล คุณชุลีพร รัมยะรังสี และคุณภรภัทร์ ทองพราย มาให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เริ่มต้นหัวข้อแรก คือ หัวข้อ “การเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญงานพิเศษ  ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ” บรรยายให้ความรู้โดยคุณผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล สรุปใจความสำคัญในหัวข้อนี้ กล่าวคือ ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน สามารถก้าวหน้าในสายบริหาร และก้าวหน้าในสายวิชาชีพ โดยเส้นทางความก้าวหน้าที่บุคลากรทุกคนสามารถก้าวหน้าไปได้โดยไม่ต้องรอลำดับ เพียงแค่ปฏิบัติงานไปตามระยะเวลาที่จะทำให้คุณสมบัติของเราพร้อมและเข้าข่ายในการเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ นั้นก็คือก้าวหน้าในสายวิชาชีพโดยการเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยบุคลากรสามารถจุดประกายความคิดในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้โดย

 • ตั้งเป้าหมาย/วางแผนการทำงาน
 • พัฒนาตนเองตามวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้า
 • สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์ 
 • ให้รางวัลตนเองในเรื่องงาน  แบบไหนที่ยั่งยืน
 • การสร้างผลงาน ต้องใฝ่เรียนรู้ และบริหารจัดการเวลา
 • สร้างความภูมิใจในตนเอง คุณค่าในตนเอง ศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ คุณค่าแห่งองค์กร

ซึ่งผู้เขียนมองว่าหากบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ที่จะก้าวหน้าในสายวิชาชีพโดยการเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น ผู้เขียนในโอกาสที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในอาชีพนั้น ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน ช่วยเหลือให้บุคลากรทุกคนได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยคุณผ่องศรี  ก้อนทอง หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ได้แนะนำขั้นตอนในการดำเนินการสนับสนุนไว้ดังนี้

 • ตรวจสอบคุณสมบัติ
 • ให้คำแนะนำการเขียนแบบฟอร์มต่าง ๆ (ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี)
 • จำนวนผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่ง
 • หาพี่เลี้ยงสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำ
 • เสนอคณะกรรมการเพื่อประเมินปริมาณและคุณภาพของงาน และพิจารณากลั่นกรองผลงาน

นอกจากนักทรัพยากรบุคคล ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในอาชีพจะเป็นผู้คอยให้การสนับสนุนบุคลากรในเรื่องนี้แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถช่วยผลักดันให้บุคลากรก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้อีกนั้น คือ นโยบายที่สนับสนุนของผู้บริหาร และหัวหน้า โดยที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีทุนสนับสนุนในด้านนี้ด้วย เช่น

 • ทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ (สำนักงานบริการการวิจัย)-ORS
 • รางวัลสำหรับการจัดทำผลงาน (งานวิจัย หรือ คู่มือปฏิบัติงาน) (2556 – 2559)
 • ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
 • การจัดบรรยายพิเศษ “หลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งของสายสนับสนุน”
 • การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “R to R” (18 – 19 มี.ค.2562)
 • งานมหกรรมคุณภาพ “TROPMED Quality Fair”
 • ทุนส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 • ทุนส่งเสริมการวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ
 • ทุนสนับสนุนการจ้างนักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • การให้เงินรางวัลส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Publication Reward)
 • รางวัลส่งเสริมการจดสิทธิบัตร (Patent Reward)
 • ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัย (Page Charge)
 • R2R (Routine to Research)
 • R2I (Routine to Innovation)
 • ประกาศเงินรางวัลสำหรับผลงานการขอกำหนดตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ระดับดีเด่น 20,000 บาท, ระดับดีมาก 10,000 บาท และระดับดี 5,000 บาท)

อีกทั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมีการจัดคลินิกส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับการจัดทำผลงานและการเขียนแบบประวัติ /ภาระงาน ในกลุ่มสายสนับสนุนสังกัดภาควิชา กลุ่มสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาล และกลุ่มสายสนับสนุนสังกัด 5 สำนักงาน โดยให้บริการทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 15.00น. ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ติดกับหน่วยหอพักรับรอง)

หัวข้อที่ 2 การสร้างความสุขในการทำงาน บรรรยายให้ความรู้โดยคุณชุลีพร รัมยะรังสี และคุณภรภัทร์ ทองพราย นักทรัพยากรบุคคล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินงานด้านการสร้างความสุขในการทำงานในรูปแบบของคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันและความสุขของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมีแต่งตั้งเป็นคำสั่ง โดยมีผลการสำรวจ Happinometer 2561 ดังนี้

และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “เขตร้อน องค์กรแห่งสติ Mindful TropMed” เพื่อดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 

การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในสายอาชีพของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน และการสร้างความสุขในการทำงานในครั้งนี้ ทำให้ผู้เขียนได้รับแนวคิด และแนวปฏิบัติในการทำงานที่ดี เพื่อจะนำมาประยุกต์ปรับใช้ในการทำงานเป็นอย่างมาก และคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

เขียนโดย นางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิริ   นักทรัพยากรบุคคล

ตรวจทานโดย นางอาภา หงษ์อินทร์       หัวหน้าหน่วยแผน ประกันคุณภาพและทรัพยากรบุคคล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019