เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก) สำนักบรรณสารสนเทศ และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก)

สำนักบรรณสารสนเทศ

และศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พุธที่ 1 มีนาคม 2560 13.30-17.30 น.

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก) บางพลี สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

….ปลาสลิดบ่อไหน อร่อยสุด?

ปลาสลิดบางบ่อ (สมุทรปราการ) จ้า ….

         เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ผู้เขียนได้เดินทางไปจังหวัดสมุทรปราการ เลยทำให้นึกถึงปลาสลิดบางบ่อ…. ปลาสลิดที่อร่อยที่สุดขึ้นมา  ผู้เขียนและบุคลากรของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก) บางพลี สมุทรปราการ ซึ่งเป็นห้องสมุด 1ใน10 โครงการนำร่องห้องสมุดสีเขียวและเป็นห้องสมุดที่ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ เมื่อเดินทางไปถึงพวกเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผอ.กองแผนงาน ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม และ ผอ.ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมบรรยายให้พวกเราฟังว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดย ” มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง ” ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีน ที่ใหญ่ที่สุดในสังคมไทย และนโยบายอันแน่วแน่ ที่จะส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโครงการ “รับใช้สังคมและพัฒนาการศึกษา” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีประวัติในการจัดการศึกษามากว่า 50 ปี โดยมีพัฒนาการซึ่งแบ่งออก ได้เป็น 3 ระยะ คือ

 • พ.ศ. 2485 จัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการพยาบาล และการผดุงครรภ์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ
 • พ.ศ. 2525 คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ตระหนักถึงภารกิจของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศ จึงได้ขยายโรงพยาบาลหัวเฉียวเดิมให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไป เปิดบริการรักษา และให้คำแนะนำแก่ผู้มาขอรับบริการทุกสาขาการแพทย์ พร้อมกับการขยายโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ให้เป็นวิทยาลัยพยาบาล มีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลและผดุงครรภ์

และให้ชื่อวิทยาลัยว่า “ วิทยาลัยหัวเฉียว” ต่อมาได้เปิดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตอีกคณะหนึ่ง

 • พ.ศ. 2533 เป็นวาระที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดำเนินการมาครบรอบ 80 ปี มูลนิธิฯ ได้มีนโยบายแน่วแน่ ที่จะส่งเสริม และขยายขอบข่ายงานด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงมีมติให้ยกฐานะวิทยาลัยหัวเฉียวขึ้นเป็น “ มหาวิทยาลัย ” และได้รับอนุมัติจาก ทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ชื่อ “ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ” เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2535  “หัวเฉียว” หมายถึง ชาวจีนโพ้นทะเลและเป็นชื่อที่มูลนิธิฯ ใช้เป็นชื่อของโรงพยาบาลและวิทยาลัยของมูลนิธิฯ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหรืออัตลักษณ์
๑. ยึดมั่นในคุณธรรม ๖ ประการ  คือ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู
๒. ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ๓  คุณลักษณะ  คือ  พอประมาณ  มีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกัน
๓. เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

จากนั้นท่านรองอธิการบดีฉลอง แขวงอินทร์ ได้กล่าวถึงนโยบายการประหยัดพลังงานและวิธีการนำหลักคุณธรรม 6 ประการมาใช้งานกับมหาวิทยาลัย คุณธรรม 6 ประการ คือขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู  ท่านรองฯฉลอง แขวงอินทร์ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของกิจกรรม และทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประหยัด พลังงานว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัย ไว้ว่า “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีตามที่ทรงรับสั่ง ซึ่งจะต้องดีด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม หรือทั้งกาย วาจา ใจ โดยได้บ่มเพาะคุณธรรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีริเริ่มดำเนินการโครงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมา

การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม 6 ประการ

ท่านรองฉลอง แขวงอินทร์ ได้กล่าวนโยบายการประหยัดพลังงานและวิธีการนำหลักคุณธรรม 6 ประการมาใช้งานกับมหาวิทยาลัย

ทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดยมูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง เป็นองค์กรการกุศลจีน มีนโยบายอันแน่วแน่ ที่จะส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษาส่งเสริมวัฒนธรรมดีงามตามพื้นฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของบรรพชนยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู”มหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำนวน 147 ไร่ อาคารจำนวน 15 หลัง เปิดสอน 13 คณะ 32 แผนก มีบุคลากรจำนวน 997คน และนักศึกษาประมาณ 12,000 คน ทางท่านรองฉลอง แขวงอินทร์ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของกิจกรรม และทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประหยัด พลังงานว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัย ไว้ว่า “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีตามที่ทรงรับสั่ง ซึ่งจะต้องดีด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม หรือทั้งกาย วาจา ใจ โดยได้บ่มเพาะคุณธรรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีริเริ่มดำเนินการโครงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดมาทั้งนี้ ม.หัวเฉียวฯ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะคุณธรรมทั้ง 6 ประการที่กล่าวไปข้างต้น และนำแนวคิดจากโครงการ jakka library ของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นโครงการนำร่อง พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน แบบสากลโดยใช้เครื่องมือ ISO 50001 เป็นเกณฑ์ โดยเน้นด้านประสิทธิภาพ (Hardware) คือ การประเมินศักยภาพในการใช้พลังงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นระยะๆ  โดยกำหนดการใช้งานเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างถูกวิธีและเหมาะสม และที่สำคัญยังปรับปรุงเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแผนปฏิบัติการตามวิธีการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน 8 ขั้นตอนดังนี้

1. นำแผนการปฏิบัติ 8 ขั้นตอนของกระทรวงพลังงานมาปฏิบัติงาน (ที่มา : กระทรวงพลังงาน)

ขั้นที่ 1 การกำหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน

ขั้นที่ 2 การประเมินสถานะเบื้องต้น

ขั้นที่ 3 การกำหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ์

ขั้นที่ 4 การประเมินศักยภาพด้านเทคนิค

ขั้นที่ 5 การกำหนดการ เป้าหมายและคำนวณผลตอบแทนทางการเงิน

ขั้นที่ 6 การจัดทำแผนปฏิบัติการ

ขั้นที่ 7 การดำเนินการตามแผน

ขั้นที่ 8 การทบทวนผลการดำเนินงาน

2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังงาน

3.การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมปลูกจิตสำนึก, กิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์พลังงานและ กิจกรรม HCU White Bike for saving Energy Good Health and Environment

4.การกำหนดมาตรการต่าง ๆ

4.1 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ไม่ใช้เงินลงทุน) ปิดตามเวลาที่กำหนดลดตามความจำเป็น

4.2 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน (ใช้เงินลงทุน)โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูงชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิด VRF เปลี่ยนครื่องปรับอากาศชนิด Invertor และหลอดไฟแสงสว่างชนิด LED

5.ส่งรายงานการจัดการพลังงานประจำปีทุกๆ เดือนมีนาคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

 1. จักรยานสีขาวเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดปริมาณการใช้พลังงาน และส่งเสริมให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จึงได้รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้จักรยานสัญจรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดเส้นทางพิเศษสำหรับจักรยานบนถนนรอบมหาวิทยาลัย
 2. บริการโรงซ่อมจักรยานราคาถูกจุดเติมลมรถจักรยาน จัดทำเส้นทางจักรยานโซนสีฟ้าโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระยะทางจักรยานรอบมหาวิทยาลัย 3 กิโลเมตร
 3. โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร นักศึกษา ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้า-ออก และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักถึงการใส่ใจต่อการสวมหมวกนิรภัยก่อนการขับขี่ทุกครั้งโดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบางพลีซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีมาตรการองค์กรดีเด่นด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%
 4. มาตรการห้ามนิสิตหอพักนำรถจักรยานยนต์มาใช้
 5. โครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย
 6. Station Green
 7. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย
 8. ป้อมยามลดโลกร้อน

ทางด้านอาหาร

 1. รณรงค์ให้ใช้กล่องชานอ้อยบรรจุอาหารแทนกล่องโฟมและพลาสติก บรรจุภัณฑ์แบบไบโอสามารถใช้ใส่อาหารได้ทั้งเย็นจัดและร้อนจัด ไม่มีสารปนเปื้อนก่อมะเร็งและย่อยสลายได้โดยเวลาเพียง 45 วัน
 2. ห้ามนำกล่องโฟมเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย
 3. ผักปลอดสารพิษโดยใช้สารอินทรีย์

ประโยชน์ของ GREEN UNIVERSITY

 1. สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบ
 2. สามารถจัดการระบบสุขาภิบาลที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. สามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
 4. ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
 5. ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน

หลังจากนั้นวิทยากรพาไปชมห้องสมุดสีเขียวของมหาวิทยาลัย ได้ไปสำรวจการอนุรักษ์พลังงานของห้องสมุด เริ่มแรกห้องสมุดได้แบ่งโซนพื้นที่ต่างๆ ดังรูป

บริเวณทางขึ้นห้องสมุดได้มีการติดตัวเลขของจำนวนพลังงานที่เผาผลาญได้เป็นจำนวนแคลลอรี่ต่อก้าวเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่ใช้บริการมีแรงจูงใจเดินขึ้นห้องสมุดโดยไม่ใช้ลิฟต์และเมื่อขึ้นไปด้านบนก็จะมีการจัดบอร์ดนโยบายการประหยัดพลังงาน ผลประหยัดพลังงานตลอดปี

และห้องสมุดได้มีการจัดโซนนั่งอ่านหนังสือรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และบริเวณหน้าห้องอ่านหนังสือมีบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้คนที่ผ่านไป ผ่านมาได้อ่านกัน

ทางห้องสมุดยังได้รับรางวัล Green office และยังได้รับรางวัลจากการไฟฟ้านครหลวง ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานระดับดีเลิศ MEA Energy saving ระดับดีเลิศ

ตัวอย่างโครงการการจัดโซนปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน โดยพิจารณาจากจำนวนคนที่เข้ามาใช้ห้องสมุด แบ่งเป็นวันทำการปกติ สีเขียว เปิด – ปิด เวลา 8.00 – 20.00 น. สีเหลือง เวลา 10.00 – 20.00 น. และสีแดง เปิด – ปิด ตามสภาวะการใช้งาน และวันเสาร์ – อาทิตย์ เปิดปิดเวลา 10.00 – 18.00 น. และสีเหลือง เวลา 12.00 – 18.00 น.

โครงการแยกขยะ ชาว มฉก. ร่วมใจ สร้างห้องเรียนสดใสไร้ขยะ

ป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน

โครงการจักรยานสีขาว เป็นโครงการที่นักศึกษาที่มาใช้ห้องสมุด หรือเดินทางภายในมหาวิทยาลัย โดยอาจจะมีการกำหนดมาตรการห้ามไม่ให้นักศึกษาที่อยู่อาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัย ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ซึ่งนอกจากจะประหยัดพลังงานการใช้น้ำมันแล้ว ยังเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุหากเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะจะทำให้เสียชีวิต เสียเวลา เสียสุขภาพ เสียพลังงานของรถผู้ปกครองที่ไปเยี่ยมนักศึกษา พลังงานการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลที่ทำการรักษา ฯลฯ

จากนั้นรศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี ได้เล่าถึง พูดถึง หลักการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้ทรัพยากรที่อยู่ให้คุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน ไม่มุ่งเน้นกำไร เน้นความประหยัด 3 วิถีคุณภาพเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน Lifelone Learning Quality  Lifelong Personal & Social Quality Lifelong Health Ouality การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากรและนักศึกษา

อ.สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง ผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนา กิจกรรม7 ส  คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สิ่งแวดล้อม สวยงาม  แต่เดิมมหาวิทยาลัยได้บริหารงาน 5ส และพัฒนามาเป็น 7ส (7ส : สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะสร้างนิสัย สวยงาม สิ่งแวดล้อม) ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคนและงานให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน ตั้งแต่ปี 2547 รวมระยะเวลา 18 ปี จุดเน้นของกิจกรรม 7ส คือการทำกิจกรรม 7ส เป็นหน้าที่ของทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาที่ต้องช่วยกันการดูแลและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย – จีน เพื่อแสดงถึงความเข้าใจอันดีของทั้งสองวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ซึ่งเป็นนิทรรศการในรูปแบบที่แสดงความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไทย – จีน เน้นการจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ไทย – จีน ทั้งที่เป็นของจริงและจำลองมาศูนย์วัฒนธรรม  แบ่งพื้นที่การจัดนิทรรศการเป็น 2 ชั้น ดังนี้

พื้นที่ชั้นที่ 1

นิทรรศการความสัมพันธ์ไทย – จีน เนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีน
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์และเอกลักษณ์ของชาวจีนในด้านต่าง ๆ คือ การค้า การถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยี ศิลปกรรมและความเชื่อของชาวจีนในประเทศไทย โดยจัดนิทรรศการเป็นด้านต่าง ๆ

ประตูทางเข้าศูนย์วัฒนธรรมแสดงลายพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯด้านบนประตูทางเข้า และการออกแบบอาคารเน้นหลักฮวงจุ้ยแบบจีนโดยประตูทางเข้า สามารถมองจากภายนอกเห็นถึงภายในตัวอาคารได้และภายในตัวอาคารสามารถมองเห็นไปยังรูปปั้น ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ที่อยู่ด้านหน้าอาคารศูนย์วัฒนธรรมได้เช่นเดียวกันซึ่งเป็นแนวตรงกัน ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

ประติมากรรม “นกหงัง”

หุ่นกระบอกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

กี่กระตุกจำลอง

นิทรรศการพิเศษ 100 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ้งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย

         จัดแสดงนิทรรศการเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งในฐานะองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยอันเป็นรากฐานการก่อกำเนิดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

         หอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เกิดจากความตั้งใจของทายาท ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่จะร่วมกันรำลึกถึงเกียรติประวัติของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ นิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวประวัติชีวิต ความสามารถ ผลงานและความสำเร็จในด้านต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจ การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งกิจการสาธารณกุศลต่างๆ และแง่มุมอื่นๆ ด้านนักคิด ศิลปินผู้รักในเสียงดนตรี และความสามารถในการวาด  การเขียนอีกด้วย  ตลอดจนเพื่อแสดงความกตเวทิตาคุณและสำนึกในคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ในฐานะของผู้บริจาคและผู้รณรงค์บริจาคเพื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณด้านหน้าหอประวัติ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์

การจัดแสดงส่วน “Gallery”

นิทรรศการข้าวต้มถ้วยแรก

ห้องเกียรติประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

ร้านขายยาแผนโบราณ “เห่งหลิ่มตึ๊ง”

พื้นที่ชั้นที่ 2  นิทรรศการใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
จัดแสดงกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นภาพแห่งความประทับใจตั้งแต่วันที่ 9-12 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เพื่อแสดงความจงรักภักดีภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร  ตลอดจนนิทรรศการประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและรูปปั้นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย  โดยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างและทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นิทรรศการใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร

นิทรรศการรูปปั้นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคาร เป็นลักษณะอาคารร่วมสมัย (Contemporary) ระหว่างไทย-จีน ผสมผสานได้อย่างลงตัว เน้นประโยชน์ในการใช้สอยเป็นหลัก พื้นที่ภายในอาคารถูกออกแบบให้รองรับเพื่อการออกแบบนิทรรศการโดยเฉพาะ มีจุดเด่นที่หลังคาอาคารเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานลักษณะความเป็นไทยที่หน้าจั่วร่วมกับหลังคารูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้อย่างลงตัว และด้านหลังยังมีสวนจีนให้ได้เดินชมอีกด้วย ซึ่งผสมผสานทั้งคติปรัชญาแบบหยิน-หยาง ประกอบด้วยต้นไผ่ น้ำและหินด้วยซึ่งมีความสวยงามทำให้เกิดความประทับใจ สบายตา สบายใจและช่วยผ่อนคลายเป็นอย่างยิ่ง

สวนจีนด้านหลังอาคารศูนย์วัฒนธรรม

ความประทับใจในการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม

พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์

พระคือหวังของไทยรัฐทุกทั่วหน้า

พระคือแบบแห่งความดีจริยา

พระจึงเป็นยิ่งกว่าคำบรรยาย

ใต้ร่มพระบรมสมภาร

ชื่นบานเป็นสุขเสมอหน้า

ไทยเทศน้อมเกล้าวันทา

ปกเกล้าชาประชานิรันดร

(อาจารย์ธงทอง จันทรางศุ ได้แต่งกลอนเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ)

..ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นมหาวิทยาลัยเอกชนให้ความสำคัญและน้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินกิจการและถ่ายทอดไปยังนักศึกษา บุคลากร และผู้เยี่ยมชม เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องต่างๆ ที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยด้วยความรักและเมตตา หากคนไทยทุกคนน้อมนำสิ่งที่พระองค์ได้ใช้เวลาทั้งพระชนม์ชีพของพระองค์สร้างแบบอย่าง ลงมือทำ  ชี้แนะ แก้ไขให้คนไทย ประเทศของเราจะค่อยๆเติบโตแบบพอเพียงแต่ยั่งยืนสืบต่อไป….สำหรับข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์….พระองค์คือปกปักษ์และดูแลพวกชนชาวไทย….พระองค์คือพ่อของแผ่นดิน….พระองค์คือพระที่ข้าพเจ้ากราบด้วยหัวใจรักและภักดี..

– สุทธิณี ฝุ่นครบุรี –

เยี่ยมชมสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อาคารบรรณสารซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 6 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 8,600 ตารางเมตร จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในปี2535  มีพื้นที่ให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร จำนวน 2,000ที่นั่ง  ชั้น1และ2 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ชั้น4  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์  ชั้น5 งานบริการห้องสมุดภาษาจีน ชั้น6 งานวารสารและสิ่งพิมพ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการจัดหมวดหมู่หนังสือ 2 ระบบ คือ 1.ระบบการจัดหมวดหมู่รัฐสภาอเมริกัน(U.S. Library Congress Classification)  2. ระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน(U.S. National Library Medicine Classification)

การให้บริการ

ภาคการศึกษา  2 / 2559

บางพลี

ป.ตรี เปิดเทอม ( วันที่  9 ม.ค. 60 – 19 พ.ค. 60 )

ป.โท เปิดเทอม ( วันที่  7 ม.ค. 60 – 21 พ.ค. 60 )

บางพลี

จันทร์ – ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์

ชั้น 1,3,4

08.00 – 20.00 น. 10.00 – 18.00 น.
ชั้น 2,5 08.00 – 18.00 น.

งดให้บริการ

ชั้น 6 08.00 – 18.00 น.

10.00 – 18.00 น.

ยศเส

ป.โท เปิดเทอม ( วันที่  7 ม.ค. 60 – 21 พ.ค. 60 )

ยศเส

จันทร์ – ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์.
ชั้น 1 งดให้บริการ

08.30-18.00 น.

* การคืนหนังสือนอกเวลาทำการ *

สามารถคืนได้ที่ตู้หนังสือ ที่ทางเข้า-ออก หน้าศูนย์บรรณสารฯ

หยุดวันนักขัตฤกษ์ และ วันพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัย

ห้องสมุดสีเขียว

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงได้รวบรวมสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในรูปของหนังสือ บทความ วารสาร เว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้า หาแนวทางในการพัฒนาเป็นสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

   
   

ความประทับใจในสำนักบรรณสารสนเทศ

 ..จากการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง 1 ใน 10 ห้องสมุด และยังดำเนินงานตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง คือ

๑. เมื่อเข้าในเขตของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เห็นถึงความร่มรื่นมีต้นไม้เป็นจำนวนมาก

๒. การลดมลภาวะในมหาวิทยาลัย ได้กำหนดห้ามขี่รถจักรยานยนต์เข้าภายในมหาวิทยาลัยโดยหากนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซต์เข้ามหาวิทยาลัยก็จะให้จอดหน้ามหาวิทยาลัยในจุดที่กำหนดไว้ แล้วถึงจะให้ใช้จักรยานขี่เข้าไปภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งดูแล้วได้ประโยชน์หลายทาง เช่น การลดมลภาวะในมหาวิทยาลัยทำให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ และยังเป็นการออกกำลังกายไปในตัวสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา

๓. การจัดโซนของสำนักบรรณสารสนเทศบริเวณ ชั้น ๑ มีการจัดแบ่งโซนอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ โซนอาหารเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้กลิ่น/ความชื้นเข้าไปปะปนกับหนังสือ เอกสารต่างๆ โดยมีประตูกั้นเป็นชั้นๆ

๔. ที่ชั้น ๔ ของสำนักบรรณสารสนเทศ มีการจัดที่นั่งมุมอ่านหนังสือให้นักศึกษาโดยการนำของที่ไม่ใช้แล้วทำเป็นเก้าอี้นั่งโดยใช้ถังสี ถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง เพียงแค่เย็บผ้าหุ้มฟองน้ำให้พอดีกับถังสีทำเป็นเบาะรองนั่งและเย็บผ้าให้ยาวคลุมพอดีกับความยาวของถังสี ซึ่งดูแล้วสวยงามทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก แทนที่จะทิ้งถังสีเปล่าไป และต้องเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อเก้าอี้ตัวใหม่เข้ามา ดูแล้วเป็นการประหยัดทรัพยากรจากของเหลือใช้ได้จริง/มีประโยชน์/ช่วยลดโลกร้อนได้ดีมาก..

๕. มีคติเตือนใจติดไว้ที่ประตูทางเข้าแต่ละชั้น ในสำนักบรรณสารสนเทศ ทำให้เกิดจิตสำนึก

   

คุณธรรม ๖ ประการ

ขยัน  อดทน  ประหยัด

เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู

คุณสมบัติการทำงาน

   ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ

   มีประสิทธิภาพ  มีความยั่งยืน

พฤติกรรมคุณภาพ

ตรงเวลา  วาจาไพเราะ แต่งกายเหมาะสม  คมความคิดบวก

 

1 ตักอาหารเราทานให้หมด

2 เมื่อไม่ใช้ช่วยกันปิดไฟ

3 ช่วยกันคนละนิดปิดน้ำให้สนิทเมื่อไม่ใช้

4 เปิดทีวีเราดูด้วยกัน

5 กระดาษนั้นเขียนคุ้มสองหน้า

6 ทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดน้ำมันตั้งเยอะ

7 ลดแอร์สักนิดไม่ต้องติดเสื้อหนาว

8 ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าไม่ต้องง้อถุงพลาสติก

9 ดินสอของเราใช้ให้หมดแท่ง

10 ยางลบเราใช้จนหมด

 

..จากการประหยัดทรัพยากร เช่น น้ำ ไฟ จากที่ทุกห้องทุกหน่วยงานมีกระติกน้ำร้อน เสียบปลั๊กทั้งวันทำให้เปลืองไฟ ก็เปลี่ยนให้อยู่จุดเดียวกันในแต่ละอาคาร/หน่วยงาน โดยกำหนดเวลา เช่น ๗.๕๐ น. และ ๑๔.๐๐ น…

– อรุณ มะลิขาว –

..เริ่มตั้งแต่หน้าศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นมุมห้องสมุดในสวน จัดเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เป็นมุมที่ปลอดการสูบบุหรี่ มีโต๊ะม้าหินมากมายให้นั่งทำงาน โดยประดับสวนด้วยการนำของเหลือใช้มาประดับให้เก๋ไก๋ เช่น ไห นำมาปลูกต้นไม้ หรือนำจักรยานเก่ามาจัดให้ดูสวยงามเป็นที่ถ่ายรูปอีกที่หนึ่ง..

   

..พอเดินเข้าศูนย์บรรณสารฯ สิ่งแรกที่พบคือร้านกาแฟ และที่นั่งมากมายให้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานเป็นกลุ่มและเดี่ยว รับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มได้ ตามอัธยาศัย  ผ่านประตูเพื่อจะขึ้นไปห้องหนังสือก็จะเห็นรูปอธิการและรองอธิการเป็นพรีเซ็นต์เตอร์ให้ช่วยกันรณรงค์ เช่น ขึ้น-ลง บันไดเพื่อสุขภาพ ประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม หรือเช้าวันจันทร์เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ..

..เมื่อเข้าไปในห้องสมุดก็มีโต๊ะนั่งสะอาดตา มีหนังสือให้หยิบใช้ที่จัดเป็นระเบียบทำให้น่าหยิบมาอ่าน บรรยากาศภายในห้องสมุดสงบเงียบเพราะเด็กนักศึกษาใช้สมาธิในการอ่าน และรับผิดชอบตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม  ส่วนเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกท่านได้การบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส่เป็นอย่างดีเยี่ยมเช่นกัน..

   

– วนิดา จิระเดชากร 

..ได้มีโอกาสได้ไปดูงานที่ ม.หัวเฉียว ก็มีหลายมุมที่ประทับใจ แต่ที่ชอบมาก ก็คือมุมที่ก่อนเข้าห้องสมุดมีห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดูแล้วกว้างขวาง พอที่ให้นักศึกษาได้ดื่มน้ำ ทานขนมก่อนที่จะเข้าห้องสมุด ความคิดของดิฉันเป็นสิ่งที่ดี และเป็นระเบียบ เรียบร้อยที่นักศึกษา จัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปอ่านหนังสือ และร้านจำหน่าย ก็มีน้ำชา กาแฟ หลากหลาย และขนมขบเคี้ยว และโต๊ะนั่งก็น่าจะพอกับความต้องการ และก็มีปลั๊กไปเสียบโน็ตบุ๊ค ก็เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการที่จะนั่งทำงานได้ ที่ไม่ต้องการความเงียบมาก แต่ของห้องสมุดของเราก็มีแต่เนื้อที่อาจจะน้อยไป..

– ปิยวรรณ บุญนิมิ 

ความประทับใจในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

..รู้สึกประทับใจ และขอชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรทุกท่านที่สามารถทำให้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม มหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง ที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และเชื่ออีกอย่างว่า ทุกคนในองค์กรนี้จะเป็นคนที่มีความสุข อันเกิดจากเป็นผู้ให้ การเสียสละ คนในองค์กรดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ย่อมส่งผลให้องค์กรมีความยั่งยืน ตามปณิธานที่ตั้งไว้ว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”..

– วรัทยา ศรีบัวทอง –

..ประทับใจรถรางให้บริการตามจุดต่างๆ  ซึ่งตั้งชื่อรถรางตามอัตลักษณ์ของมหาลัย คือ ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู มีรถให้บริการ 6 คัน แต่ละคันก็จะมีชื่อหน้ารถติดไว้ ใครใคร่ขึ้นคันไหนก็เลือกขึ้นได้ตามต้องการเลยคะ ซึ่งรองอธิการได้กล่าวไว้ว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยเลือกรถให้ผู้บริหารนั่งคือรถเมตตา เพื่อที่จะได้มีความเมตตาแก่เด็กๆ..

   

– วิชาดา บุญจันทร์กุล 

..มีความประทับใจหลายเรื่องค่ะ ยก 2อย่างที่สะดุดตา สะดุดใจมากที่สุดค่ะ คือ

1.เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและทำได้จริง  โดยมุ่งเน้นที่คนเป็นอันดับแรก ซึ้งดิฉันเห็นด้วยมากค่ะ

ทั้งนี้ ม.หัวเฉัยวฯ ได้ใช้แนวทางของกระทรวงพลังงาน พร้อมดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน แบบสากล ISO 50001  เน้นด้านประสิทธิภาพ (Hardware) คือ การประเมินศักยภาพในการใช้พลังงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรเป็นระยะ ๆ   กำหนดการใช้งานเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน รวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างถูกวิธีและเหมาะสม และที่สำคัญยังปรับปรุงเครื่องจักร โดยการพิจารณาตามมาตรการที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ และมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 3 ปี เช่น การใช้หลอดไฟ LED การใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงแบบInverter ผ่านการสนับสนุนการดำเนินงานในทุก ๆ ด้าน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในส่วนนี้มากพอสมควร เรียกได้ว่า ม.หัวเฉียวฯ ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจพลังงานอย่างแท้จริงค่ะ

2.ทุกที่ย่อมมีกฎระเบียบในการเข้าใช้ห้องสมุดค่ะ แต่ที่นี้มีจุดนั่งรับประทานอาหาร มีร้านบริการเครื่องดื่มอยู่ด้านใน แล้วถ้าใครสนใจเล่นหมากรุก และหมากฮอส มีอุปกรณ์ให้ด้วยนะ ฝึกสมองระหว่างรอพลางๆ และที่สำคัญกว่าความสะดวกสะบายก่อนเข้าไปใช้บริการหนังสือแล้ว ดิฉันสังเกตุเห็น ผู้ใช้บริการไม่มีใครถือแก้ว ขนมของกินเข้าด้านในเลย ผู้ใช้ก็ไม่เสียงดัง แลดูมีความเข้าใจกฎระเบียบ ส่วนตรงทางเข้าห้องสมุดด้านในก็มีป้ายกฎระเบียบที่ชัดเจนดีค่ะ

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินตามคุณธรรม 6 ประการนั้นเอง ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู เพื่อมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยคุณธรรม”  ยังนำหลักคุณธรรม 6 ประการ มาเป็นหลักในการบริหารงาน  สอดแทรกในการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีแนวโน้มการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งพลังงานเพิ่มขึ้นทุกปี..

– ปัทมา  ปานมีทรัพย์ –

ประมวลภาพการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ผู้เขียน :
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก) บางพลี สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยคุณธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง และเยี่ยมชมสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ :
นางศศินาฎ ศรีคง
นางวรัทยา ศรีบัวทอง
นายวทัญญู พนังนุวงศ์

เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ :
นางสาวจันทรา เทพอวยพร
นางวนิดา จันทร์ศรี

ความประทับใจ :
นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี
นางอรุณ มะลิขาว
นางสาววนิดา จิระเดชากร
นางปิยวรรณ บุญนิมิ
นางวิชาดา บุญจันทร์กุล
นางวรัทยา ศรีบัวทอง
นางสาวปัทมา  ปานมีทรัพย์

เครดิตภาพ :
นายมนตรี เล้าหะชัย
นางยุวดี ชุนลิ้ม
นางอรุณ มะลิขาว
นายวทัญญู พนังนุวงศ์
นางสาววนิดา จิระเดชากร
นางวรัทยา ศรีบัวทอง
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี
นางสาวสุทธิณี ฝุ่นครบุรี

ผู้จัดทำBlog :
นางสาวรุ่งนภา แสงระวี


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019