การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐


การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สถานที่ :  ห้องประชุม S๖๐๖ ชั้น ๖ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

วัน-เวลา :  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ – วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

กำหนดการและวาระการประชุม

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

 ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.    ลงทะเบียนรับเอกสาร

 ๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.     กล่าวต้อนรับและเปิดบรรยาย โดย รศ.ดร.ประทุม ม่วงมี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี


๐๙.๐๐–๑๐.๑๕ น.        บรรยายเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมบริการสารสนเทศ: ประสบการณ์และรางวัลการนำเสนอบนเวทีระดับชาติ PULINET “

โดย นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ฝ่ายบริการสารสนเทศและประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

 

การพัฒนานวัตกรรมบริการสารสนเทศ

 • วิเคราะห์สภาพแวดล้อม(A2)
 • พัฒนา (P)
  • เตรียมบริการ
   • เตรียมเครื่องมือ เทคโนโลยี แบบฟอร์ม : WOW ถูกใจ รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอน แก้ปัญหาได้ ตอบโจทย์ที่ได้รับ
   • พัฒนาบริการ : ประชุม ช่วยกันพัฒนา ออกแบบการบริการ รูปแบบการบริการ
   • จัดทำแนวปฏิบัติในการให้บริการ : อบรมตกลงการทำงาน เก็บข้อมูล รายงานผลการบริการ
 • ทดลองใช้(D)
  • แนะนำที่เคาเตอร์บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail Facebook LINE Road Show
 •  ประเมินผล(C)
  • แบบสอบถาม
 • ปรับปรุง(A1)

ประสบการณ์

ประสบการณ์บนเวที การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET  จำนวน 6 เรื่อง รวม 7 รางวัล

การนำเสนอผลงาน

 • ติดตามข่าวสาร PULINET
 • ศึกษาธีมของการประชุม
 • เลือกเรื่องนำเสนอ-พี่เลี้ยง
 • ศึกษาเกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
 • ทดลองนำเสนอ แนะนำ ปรับ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้งาน
 • ได้ผลงาน
 • ได้ประสบการณ์
 • ได้รางวัล

สรุปบทเรียน

 • การไปจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หากการไปร่วมงานแล้วกลับมาไม่พัฒนาต่อ
 • มีผลงานจึงจะให้ไป ไม่มีไม่ให้ไป(บังคับทำ บังคับพัฒนา)

๑๐.๑๕–๑๐.๓๐ น.       พักอาหารว่าง

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.      ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี”

ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับนับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของจังหวัดจันทบุรี ในฐานะศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิด ขั้นตอนการผลิตอัญมณี เช่น การเผา การเจียระไน การนำพลอยมาแปรรูปออกแบบเป็นเครื่องประดับ ตลอดจนวิธีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตราฐานด้วยความตั้งใจให้ศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการค้าและส่งเสริมธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศไทย พื้นที่โดยรอบเป็นสวนพันธุ์ไม้ต่างๆ ประดับด้วยงานประติมากรรมไว้อย่างสวยงาม เพื่อเป็นการต้อนรับและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย

 

๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ น.       พักอาหารกลางวัน

ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียง

น้ำดอกอัญชัญส้มมะปี๊ด

ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง เป็นอีกเมนูหนึ่งที่มีความเฉพาะของอาหารในภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรี คำว่า “หมูเลียง” หมายถึงเครื่องที่ใช้ในการทำก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยว เป็นอาหารที่มีพื้นฐานจากประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมาอยู่ที่ สังคม ชุมชนชาวภาคตะวันออกแล้ว คนในภาคตะวันออกนำเครื่องเทศ สมุนไพรที่พบในท้องถิ่น มารวมผสมในก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง ทำให้ก๋วยเตี๋ยวชนิดนี้ มีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของรสชาติ เนื้อสัมผัส ซึ่งจะแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวในภาคอื่นๆ อย่างชัดเจน สิ่งที่เป็นความเฉพาะเจาะจงของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง คือ การเติมแง่งของเร่ว ซึ่งเร่วเป็นไม้ที่เป็นราก พบมากเฉพาะในภาคตะวันออก เร่วเป็นไม้พื้นบ้าน แล้วก็มีการเติม ข่าแก่ กระเทียมดอง กะปิเผา ซึ่งกะปิก็เป็นอาหารที่มีการผลิตในท้องถิ่น ส่วนสับปะรด ก็ปลูกได้ตามท้องถิ่น ฉะนั้นการผสมผสานเครื่องเทศหลายๆ อย่างลงไป ทำให้ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงมีรสชาติที่มีความเฉพาะมากๆ และเป็นรสชาติที่อร่อยและหอมเครื่องเทศที่มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ได้รสเปรี้ยวเล็กๆ มาจากกระเทียมดองและสับปะรดที่เติมลงไปด้วย

ที่มา : http://www.inmu.mahidol.ac.th

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.     ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรี โดยได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพราษฎรของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน โดยได้ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลนและรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

   

พื้นที่โดยรอบของป่าชายเลน มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ จัดทำขึ้นนั้น มีระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินชมประมาณ 45 นาที – 1ชั่วโมง  เป็นสะพานไม้ระแนง ทอดยาวเข้าไปในดงป่าชายเลน  ซึ่งในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติมีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ โปรงแดง ป่าสักดอกแดง ป่าสักดอกขาว ลำพูทะเล แสมทะเล เป็นต้น ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีป้ายบอกชื่อ ลักษณะ และสรรพคุณของไม้นั้นๆ ไว้ด้วย  รวมถึงเราจะได้เห็นสัตว์น้อยแห่งป่าชายเลน อย่างเช่น ปลาตีน ปูแสม วิ่งไปมา รวมถึง บรรยากาศในการเดินชมค่อนข้างร่มรื่นและเย็นสบายด้วยต้นไม้ที่ปกคลุมตลอด 2 ข้างทาง

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      การประชุมคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง (KM) เรื่อง กิจกรรมในงานบริการ

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑  เว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

๓.๒ การถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙- ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐

๓.๓ การถาม-ตอบผ่านไลน์คณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙- ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐

ประธานคณะทำงาน รายงานสถิติการถาม-ตอบผ่านอีเมล์กลางและการถาม-ตอบผ่านไลน์ของคณะทำงานฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙- ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๐

วาระที่ ๔  เรื่องพิจารณา

๔.๑ การออกแบบเว็บไซต์ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

คณะอนุกรรมการด้าน IT เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน ๑๐ ท่าน คือ

 • นางภาวณา เขมะรัตน์
 • นางรุ่งเรือง สิทธิจันทร์
 • นางสาวสารภี สีสุข
 • นางกิตติพร ศรีเพ็ชร
 • นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
 • นางปทุมทิพย์ ลิ้มพงษานุรักษ์
 • นางสายใจ วัลลิภากร
 • นางสาววิไลลักษณ์ อินมีศรี
 • นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์
 • นายอนันต์ สมมูล

๔.๒  ปัญหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

วาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฐานข้อมูลสำหรับการสำรวจรายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ ที่บอกรับโดยสถาบันอุดมศึกษา

 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.       พักอาหารกลางวัน

 

๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น.         การฝึกอบรมการทำเว็บไซต์คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศด้วย WordPress

โดย นางสาวสารภี สีสุข

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

 

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.cga.or.th/
 • http://www.paiduaykan.com

 

ประสบการณ์

คำขวัญ จังหวัดจันทบุรี

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติ กู้ชาติที่จันทบุรี

จันทบุรี หรือ เมืองจันท์ เมืองชายทะเลที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาผักผ่อนตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นป่า เขา ทะเล น้ำตก วัดวาอาราม รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหามากมาย

สถานที่ที่ได้ไปเยือนและนำภาพบรรยากาศมาให้ชม คือ ศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และห้องสมุดผาสุข กุลละวณิชย์

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ปรากฏหลักฐาน ว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นเพียงการสันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เพื่อใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวบรวมไพร่พล ศาสตราวุธยุทธภัณฑ์ และเสบียงอาหาร เพื่อไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ตัวศาลเดิมน่าจะสร้างด้วยศิลาแลงซึ่งยังปรากฏร่องรอยให้เห็นอยู่แต่ก็ชำรุดโทรมไปมากจนไม่อาจทราบว่ามีรูปทรงอย่างไร ส่วนหลักเมืองและตัวศาลนั้นสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้มีการบูรณะซ่อมแซมตัวอาคาร และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความงดงามสมศักดิ์ศรีของเมือง

 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลา หรือหมวกยอดแหลม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก และในวันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ จัดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

ห้องสมุดผาสุข กุลละวณิชย์

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการสารนิเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรก ณ อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสสร และเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ ได้เปลี่ยนที่ทำการใหม่ โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรีหลังเก่า วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ได้ย้ายที่ทำการใหม่ ณ อาคารบริหาร(ขณะนั้น) ชั้น ๒ และวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปยังอาคารเรียนรวม ชั้น ๓ และในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จนถึงปัจจุบัน

เวลาเปิดให้บริการ

ฝ่ายห้องสมุด เปิดบริการทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันจันทร์-วันศุุกร์ เปิดให้บริการเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๗.๓๐ น.

ภาคฤดูร้อน เปิดให้บริการ ๐๘.๓๐ น. -๑๖.๓๐ น.

 

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.oceansmile.com
 • http://www.chanthaburi.buu.ac.th

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019