เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560


ประชุมคณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรฯ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้นล่าง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยมี นางรัศมี ปานดิษฐ์ ผู้แทนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

เริ่มการประชุมเวลาประมาณ 09.30 น. นางสาวชนิดา จริยพรพงศ์ ผู้แทนสำนักงานวิทยทรัยพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า การดำเนินงานฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของทีมพัฒนา ซึ่งมีการติดต่อสอบถามข้อสงสัยและรายละเอียดเป็นระยะ ๆ และจะได้สอบถามต่อไปว่าจะกำหนดแล้วเสร็จเมื่อไหร่

บรรยากาศภายในห้องประชุม

แนวทางในการบริหารจัดการการเผยแพร่ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์

สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องระบบการเงินที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาและใช้ระบบสมาชิกได้ ซึ่งนางสาวชนิดา จริยพรพงศ์  ได้นำเรื่องนี้หารือ ผู้อำนวนการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระยะหนึ่งแล้ว และขณะนี้ ผู้อำนวยการฯ มีคำแนะนำแก่คณะทำงานฯ โดยสรุปคือ ท่านเห็นด้วยกับการพัฒนาระบบสมาชิก เพื่อให้ผู้สนใจบอกรับเป็นรายปี โดย สำนักงานวิทยทรัพยากร ยินดีเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการเผยแพร่ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทย และหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้กับสำนักงานฯ แล้ว รายได้ส่วนที่เหลือ ทางสำนักงานฯ จะช่วยดูแลให้ออกดอกผลตามที่ควรจะเป็น ให้ถือว่าเป็นเงินรับฝาก มิใช่เงินรายได้ของสำนักงานฯ แต่ด้วยระเบียบการเงินของจุฬาฯ ไม่เอื้อต่อการเบิกจ่ายให้คณะทำงานฯ จึงต้องทำในลักษณะเป็นการเบิกจ่ายเพื่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การสัมมนา การบรรยายทางวิชาการ การพัฒนาฐานข้อมูล เป็นต้น ซึ่งคณะทำงานฯ สามารถจัดทำเป็นแผนการใช้งบประมาณรายปี หรือ ขอเบิกตามโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายโครงการ/กิจกรรม

จากคำแนะนำดังกล่าว คณะทำงานฯ ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเบิกจ่าย และไม่แน่ใจว่าจะขัดกับระเบียบการเงินของจุฬาฯ หรือไม่ จึงขอให้ นางสาวชนิดา จริยพรพงศ์ เรียญเชิญผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายของจุฬาฯ และตอบข้อสังสัยของคณะทำงานฯ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้คณะทำงานฯ ได้พิจารณากันอีกครั้ง

นอกจากนี้ นางสาวชนิดา จริยพรพงศ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากคณะทำงานฯ ยอมรับข้อแนะนำดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถหารายได้เข้าบัญชีคณะทำงานฯ โดยตรง แต่รายได้เดิมและรายได้ใหม่ที่จะได้จากการจำหน่ายคู่มือที่เป็นรูปเล่ม ยังคงเป็นรายได้ของคณะทำงานฯ โดยตรงตามเดิม ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าในอนาคต คณะทำงานฯ จะขาดสภาพคล่องทางการเงิน

เยี่ยมชมนิทรรศการคลังข้อมูลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เวลาประมาณ 10.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการคลังข้อมูลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานวิทยทรัยพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ชั้น 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในวาระครอบรอบ 100 ปี แห่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพุทธศักราช 2560 นี้ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่ง ทึ่จะนำมรดกภูมิปัญญาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตลอดพระชนมายุ มาสร้างเป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการในลักษณะฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อเป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระปฐมบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ พระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน

ในการนี้ สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ริเริ่มนำพระราชนิพนธ์ จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน และพระราชหัตถเลขาต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายในรัชสมัย ซึ่งหอสมุดกลางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันคือ สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้เก็บรักษาต้นฉบับ และให้บริการศึกษาค้นคว้ามาเป็นเวลาถึง 100 ปี จำนวนมากกว่า 130 เล่ม มาจัดทำเป็นคลังข้อมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archives) เผยแพร่บนเครือข่ายสารสนเทศทั่วโลก นอกจากนี้ สำนักงานวิทยทรัยพยากรกำลังดำเนินการนำหนังสือและสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในรัชสมัยของพระองค์ท่าน เข้าสู่คลังข้อมูลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลังข้อมูลนี้มีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งผู้สนใจทั้งในประเทศและนานาประเทศ สามารถเข้าถึงและสืบค้นผ่านเว็บไซต์ http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th

นิทรรศการคลังข้อมูลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ในครั้งนี้ ตัวแทนศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบหนังสือ “ล้อมรั้ว” ซึ่งรวมรวมโดย มหาอำมาตย์ตรี พระยาธรรมศักดิ์มนตรี แก่ผู้แทนแต่ละสถาบัน ๆ ละ 1 เล่ม

          ล้อมรั้ว เป็นวารสารที่รวมงานเขียนของนักคิด นักเขียนและบุคคลสำคัญในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งที่แต่งไว้นานแล้วและเรื่องที่เขียนขึ้นใหม่ เป็นผลงานรวบรวมงานเขียนของมหาอำมาตย์ตรีพระยาธรรมศักดิ์มนตรี มีจำนวน 2 เล่ม เล่มที่ 1 ไม่ปรากฏว่าพิมพ์ปีใด แต่เล่มที่ 2 คาดว่าพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2457 ดังปรากฏในหน้าก่อนหน้าสารบัญเล่ม 2 นับถึงปัจจุบันมีอายุ 100 ปีกว่า

เนื้อหาเล่ม 1 ประกอบด้วย แถลงการณ์ อัประมาทโคลงจิตรลดาและมนต์สมุทเสนา ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ของพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ยาแก้โรครัก ความคิดคุณผลและจดหมายจางวางหร่ำ เป็นพระนิพนธ์ของ น.ม.ส. โคลงรัฐสดุดีของหลวงสารประเสริฐ จดหมายเหตุรายวันของหมอบรัดเล เรือพระร่วงของครูเทพ ย่องเบา ของนายมยูร โอวาท ของท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสะนรทราธิบดี ฉันท์สดุดิคีต พระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ

ส่วนเล่มที่ 2 เนื้อหาประกอบด้วย โคลงยุทธภัย ของครูเทพ ปาฐกถาเสือป่ามณฑลกรุงเทพฯ พระนิพนธ์ของนายกองตรี กรมหมื่นพิทยาลงกรณ นิทานกระทูก้เรื่องตุ๊กะตุ่น ของน้อยลา โคลงสาธกและโคลงสุภาพ “สามัคคี” ของหมื่นศรี บ้านสร้างบางปอิน ของนายเขียวหวาน กาพยวรรณนาและฉันท์สดุดิคีต ของหลวงสารประเสริฐ จดหมายจางวางหร่ำและนางเทวยานี และนิพนธ์ของ น.ม.ส. และความเห็นต่าง ๆ ของนายประดิษ

ตัวแทนศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบหนังสือ “ล้อมรั้ว” แก่ผู้แทนแต่ละสถาบัน

ตอนบ่ายเวลา 13.00-14.00 น. นายธนัช บุญจันทร์ บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยทรัยพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนา มาบรรยายให้ความรู้เรื่องสมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย เพื่อเป็นแนวทางในการลงรายการชื่อผู้แต่งที่เป็นพระสงฆ์ ได้ถูกต้องและเป็นแบบแผนเดียวกัน หลังจากวิทยากรบรรยายจบแล้ว นางรัศมี ปานดิษฐ์ (ประธานคณะทำงานฯ) ได้เป็นตัวแทนคณะทำงานฯ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแด่ท่านวิทยากร

นายธนัช บุญจันทร์ บรรณารักษ์ สำนักงานวิทยทรัยพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ลำดับสมณศักดิ์สงฆ์ไทยในปัจจุบัน

  1. สมเด็จพระสังฆราช เป็นสมณศักดิ์สูงสุดในฝ่ายพุทธจักร เป็นประมุขของคณะสงฆ์ สันนิษฐานว่าเป็นตำแหน่งที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว จนเมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีการถวายราชทินนามประกอบว่า “สมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี” ในสมัยกรุงธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เปลี่ยนเป็น “สมเด็จพระอริยวงศญาณ” จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้แก้เป็น “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
  2. สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ มีคำนำหน้าว่า สมเด็จ ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง มีทั้งหมด 8 รูป เป็นฝ่ายมหานิกาย 4 รูป ธรรมยุติกนิกาย 4 รูป
  3. พระราชาคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในปัจจุบันพระราชาคณะรองหรือเจ้าคณะรอง หมายถึงพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นหิรัญบัฏ  ซึ่งเป็นสมณศักดิ์รองจากสมเด็จพระราชาคณะ และมีเกณฑ์ปฏิบัติว่าผู้จะได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะจะต้องได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมาก่อน
  4. พระราชาคณะชั้นธรรม
  5. พระราชาคณะชั้นเทพ
  6. พระราชาคณะชั้นราช
  7. พระราชาคณะชั้นสามัญ
  8. พระครูสัญญาบัตร

นางรัศมี ปานดิษฐ์ (ประธานคณะทำงานฯ) เป็นตัวแทนคณะทำงานฯ
กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกแด่ท่านวิทยากร

           ต่อมาเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ประชุมคณะงานฯ ต่อ โดยผู้แทนสถาบันที่ตรวจสอบหัวเรื่องที่เป็นปัญหาจากการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งมอบหมายผู้แทนแต่ละสถาบันช่วยตรวจสอบข้อมูลหัวเรื่องกับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ได้นำเสนอข้อมูลหัวเรื่องที่เป็นปัญหา จำนวน 14 หัวเรื่อง หัวเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง จำนวน 4 หัวเรื่อง หัวเรื่องและรายการโยงที่มีการแก้ไข จำนวน 26 หัวเรื่อง จากนั้นที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหัวเรื่องใหม่นำเสนอที่ประชุม ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 138 หัวเรื่อง (ดูรายละเอียดหัวเรื่องและรายการโยงได้ที่ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php)

ที่มาภาพ :

ขอบคุณภาพจาก คณะทำงานฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบัน

อุดมศึกษา


ผู้เขียน :

นางอภิชยาภา คูพะเนียด

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019