การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 39 (39th WUNCA) Workshop: Basic Python for Network Engineer: Network Monitoring using Python


การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”

ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)

(Workshop on UniNet Network and computer Application: 39 th WUNCA)

ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Workshop: Basic Python for Network Engineer: Network Monitoring using Python

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการใช้งานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการงานด้านเครือ ข่ายเบื้องต้น ด้วยมุมมองต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเน้นไปด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอนเบื้องต้นเพื่อจัดการและรับค่าข้อมูลของอุปกรณ์ได้ด้วย

ตนเอง ซึ่งเนื้อเนื้อหานี้เหมาะสำหรับ เป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายของหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท เป็นผู้ที่มีความสนใจในระบบเครือข่ายและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางด้าน programming มาก่อน เป็นผู้ที่มีพื้นฐานในการ configuration อุปกรณ์เครือข่ายมาก่อน เป็นผู้ที่มีพื้นฐานในการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายมาก่อน

เป็นผู้ที่สนใจในการประยุกต์ใช้ภาษาไพธอนจัดการกับระบบเครือข่าย โดยเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ และตรงกับงานประจำที่ทำ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานด้าน Monitor ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้หลายระบบ เช่น เพื่อตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย พื่อแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย เพื่อตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์ ฯลฯ

 • อันดับความนิยม IDE ของนัก Programmer ใช้เขียนโปรแกรม Python

 • เครื่องมือสำหรับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (PYTHON) มีหลากหลายขึ้นอยู่กับว่านักพัฒนาจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน และระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

 • ใน Workshop หัวข้อนี้จะใช้โปรแกรม PyCharm ในการเขียนภาษา Python เพื่อสร้างโปรแกรม ซึ่งในช่วงแรกวิทยากรจะ Jump Start Python Basic เพื่อให้ผู้เข้า Workshop ได้ทบทวนความรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับที่ยากขึ้น ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้
  • พิมพ์ข้อความเพื่อให้แสดงผลออกมาจากหน้าจอภาพ
  • การจัดการข้อมูลจำนวนเต็ม, จำนวนทศนิยม
  • การเปรียบเทียบข้อมูล และการดำเนินการตรรกศาสตร์
  • ข้อมูลประเภทลิสต์
  • ข้อมูลประเภททูเพิล (ลักษณะคล้ายลิสต์แต่ไม่สามารถแก้ไข้ข้อมูลภายในได้
  • ข้อมูลประเภทดิกชั่นนารี
  • การใช้ if-else
  • การใช้ while loop
  • การใช้ for loop
  • อ่าน/เขียนไฟล์ text
  • ฟังก์ชัน

 • ในส่วนที่เป็น Workshop สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานระบบของหอสมุดและคลังความรู้ฯ คือ ระบบ Monitoring ซึ่งหอสมุดและลังความรู้ฯ ได้ให้บริการเว็บไซต์จำนวนมาก และจำเป็นต้องมีการ Monitor เพื่อเช็คสถานะการเข้าใช้งานตลอดเวลา และมีการแจ้งเตือน Admin หากเว็บเกิดปัญหา หรือเข้าใช้งานไม่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนทำให้ความน่าเชื่อถือด้านการให้บริการและดูแลของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศลดน้อยลง ซึ่งตัวอย่างระบบ Monitoring นี้ ทำให้ผมได้ตั้งใจศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำระบบ Monitoring นี้มาใช้กับงานระบบเครือข่ายหอสมุดและคลังความรู้ฯ ได้
  • ตัวอย่างการทำงานของระบบ Monitoring

  • หน้าจอ Dashboard Monitoring แสดงสถานะเว็บไซต์ ซึ่งสามารถบอกได้ว่า เว็บไซต์ที่เป็นเบอร์ IP ไหนสามารถเข้าได้ หรือไม่ได้
 • ผลลัพธ์จาการแสดงผล Monitoring Website
 • Flowchart แสดงการทำงานของ ระบบ

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019