IoT Experienced @ WUNCA39


เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นงานประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิกและผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำไปศึกษา เป็นแนวทางปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้ รายละเอียดในหลักการและเหตุผลของการจัดงานครั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://wunca.uni.net.th/wunca39/?page_id=19

ในงานครั้งนี้ผู้เขียนได้ให้ความสนใจและมีโอกาสเข้าร่วมฟัง Workshop ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง AD 1106 อาคารสถาปัตยกรรมฯ ในหัวข้อ “เริ่มต้นเรียนรู้และประยุกต์ IoT แบบวิศวกรเครือข่าย” วิทยากรโดย  คุณวณัช  พาดี  จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้าอบรมในหัวข้อนี้จำนวน 15 ราย โดยรูปแบบการฝึกอบรมเน้นไปที่การถ่ายทอดความรู้ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติใช้งานเพื่อเชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ IoT ที่เกี่ยวข้อง

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน

ในการเขียนบล็อกครั้งนี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสกับการทำงานของ IoT อย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมาได้แต่เพียงศึกษา ลองหาอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังไม่มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากต้องมีอุปกรณ์ด้าน IoT มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วย และผู้เขียนต้องการให้ผู้ที่สนใจเริ่มศึกษาการทำงานด้าน IoT ได้เห็นถึงพื้นฐานการทำงานในภาพรวมของการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างอุปกรณ์ IoT และการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ต้องการได้ในเบื้องต้น และขอยกตัวอย่างการทำงานเฉพาะของอุปกรณ์ Wemos D1 Mini (ESP8266 Board WiFi) และ อุปกรณ์ DHT22 ซึ่งเป็น Sensor วัดอุณหภูมิและความชื้น  
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของ IoT ที่ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร กล่าวว่า ประกอบด้วย 2 สิ่งหลักคือ internet กับ things  ซึ่งจะเกี่ยวกับการที่อุปกรณ์และสิ่งต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนำไปจัดเก็บไว้บนฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงให้เข้าถึงการใช้งานเพื่อเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และเรียกใช้งานจากระบบส่วนกลางได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นระบบเครือข่ายแบบอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงระบบเครือข่ายแบบอินทราเน็ตก็ได้

องค์ความรู้พื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  IoT Workshop ในครั้งนี้ ได้แก่


ขั้นตอนการฝึกอบรม
Workshop มีลักษณะ Workflow ตามภาพดังนี้

แผนภาพการศึกษาแสดงการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ IoT และ Server (Node-Red)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรม Workshop

ผลลัพธ์ที่ได้ในการฝึกอบรมครั้งนี้คือ สามารถใช้อุปกรณ์ IoT ประเภท ESP 8266 Board WiFi เชื่อมต่อการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IoT ประเภท DHT22 ซึ่งเป็น Sensor วัดอุณหภูมิและความชื้น โดยสามารถส่งผลข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้นที่วัดค่าได้ ผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ให้ไปแสดงผลทางหน้าต่างโปรแกรม Arduino และเชื่อมต่อกับโปรแกรม Node-Red เพื่อแสดงผลข้อมูลผ่านหน้า web browser ไปที่ url ดังนี้ได้ http://127.0.0.1:1880/

ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้นที่วัดค่าได้ ผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ให้ไปแสดงผลทางหน้าต่างโปรแกรม Arduino

ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้นที่วัดค่าได้ ผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ให้ไปแสดงผลทางหน้าต่างโปรแกรม browser ที่ทำงานโดยโปรแกรม Node-Red

ในลำดับถัดมา ผู้เขียนขอเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ Workshop ในครั้งนี้ โดยอธิบายถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม  ดังนี้
อุปกรณ์เกี่ยวกับ IoT ทางทีมงานของท่านวิทยากรได้จัดเตรียมไว้ให้ ผู้เขียนจัดเตรียมมาเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook

– โปรแกรม Arduino เวอร์ชั่น 1.8.9 สำหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows
– โปรแกรม Node.js เวอร์ชั่น 12.5.0 สำหรับติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows
– เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ PC สำหรับติดตั้งโปรแกรม Arduino และ Node.js ในการฝึก workshop ครั้งนี้ ผู้เขียนใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ  CPU แบบ core i5-2430M / หน่วยความจำเครื่อง (Ram) 8 GB
– สายเชื่อมต่อ usb cable แบบ Android

– สาย Jumper Wire แบบตัวเมียทั้ง 2 ด้าน

– อุปกรณ์ IoT แบบ WeMos D1 Mini (ESP8266 Board WiFi)


– อุปกรณ์ IoT แบบ DHT22 Sensor วัดอุณหภูมิและความชื้น

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มต้นติดตั้งโปรแกรม Arduino ตามลำดับตัวอย่างในไฟล์เอกสาร pdf ดังนี้

Arduino-Setup

ขั้นตอนที่ 3 ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์

ขั้นตอนนี้เป็นการเชื่อมต่อสาย usb แบบ Android ด้านหนึ่งต่อเข้ากับ ESP8266 Board WiFi  และอีกด้านหนึ่งต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ตามตัวอย่างในภาพ

ภาพแสดง Pins และ Diagram ของอุปกรณ์ WeMos D1 Mini
(ESP8266 Board WiFi)

หมายเหตุ ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WeMos D1 Mini  ได้ที่ url ด้านล่างนี้

https://escapequotes.net/esp8266-wemos-d1-mini-pins-and-diagram/

https://protosupplies.com/product/esp8266-d1-mini-v2-esp-12f-wifi-module/

ขั้นตอนที่ 4 เปิดใช้งานโปรแกรม Arduino

4.1 ตั้งค่าการเชื่อมต่อและใช้งานของอุปกรณ์ ผ่านโปรแกรม Arduino เบื้องต้นดังนี้

4.1.1.  เปิดโปรแกรม Arduino  และตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้นดังนี้
    – คลิกเมนู File -> Preference และในช่อง Additional Boards Manager URLs:   พิมพ์ข้อความ
     http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
     และคลิก OK

4.1.2 คลิกเมนู Tools -> Board: “Arduino/Genuino Uno” -> Boards Manager…
4.1.3 พิมพ์คำค้น  ESP8266
4.1.4 คลิกเลือก Version ตามต้องการ และคลิกปุ่ม Install เพื่อติดตั้ง และรอโปรแกรมดาวน์โหลดสักครู่
4.1.5 คลิกเมนู Tools -> Board: “Arduino/Genuino Uno” -> WeMos D1 R2 & mini
4.1.6 คลิกเมนู Tools -> Port -> เลือก Port ที่ต้องการ เช่น COM1 / COM3 เป็นต้น
       (ภายหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ ESP8266 เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วสามารถดูว่าใช้งาน port อะไร โดยไปที่หน้าต่าง Device Manager -> คลิกที่บรรทัด  Ports และดูชื่อที่ตรงกับอุปกรณ์นั้นๆ ที่เราเชื่อมต่อไว้ ซึ่งด้านท้ายจะบอกว่าใช้ COM Port เลขอะไร)

หมายเหตุ สามารถศึกษาดูตัวอย่างการติดตั้งเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับหัวข้อ Wemos D1 Mini, ESP8266 Getting Started Guide With Arduino   ได้ที่เว็บไซต์

https://www.youtube.com/watch?v=q2k3CzT5qE0

4.2 ทำการเปิดไฟล์ arduino  เพื่อทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ ESP8266  โดยในตัวอย่างการทดสอบท่านวิทยากรจะให้ตัวอย่างไฟล์ที่มีนามสกุล .ino  ชื่อ Wemos-wifi-test.ino 
     4.2.1 ที่หน้าต่างโปรแกรม Arduino ให้คลิกที่เมนู File -> Open เลือกชื่อไฟล์  Wemos-wifi-test.ino  และ
             คลิก Open  จะแสดง code ภาษา C ตามตัวอย่างด้านล่าง

#include <ESP8266WiFi.h>

const char* ssid = “typewifiSSIDname”;

const char* pass = “typewifipassword”;


void setup() {

  Serial.begin(9600);

  delay(1000);

 
  Serial.print(“ESP8266 Connecting to “);

  Serial.println(ssid);


  WiFi.begin(ssid, pass);

 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

    delay(500);

    Serial.print(“.”);

  }

  Serial.println(“OK!”);

 

  Serial.println(“WiFi Connected!!!”); 

  Serial.print(“IP address: “);

  Serial.println(WiFi.localIP());

}


int value = 0;


void loop() {

    delay(5000);

    Serial.print(“Connected to “);

    Serial.println(ssid);

    Serial.print(“IP address: “);

    Serial.println(WiFi.localIP());

    Serial.println(“I am alive!!!”);

    Serial.println(“”);

}

            4.2.2  ที่บรรทัด ssid และ pass ให้แก้ไขเป็นชื่อ ssid ที่ต้องการเชื่อมต่อ และใส่รหัสผ่าน ของ ssid นั้น เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ WiFi ที่ต้องการ

             const char* ssid = “typewifiSSIDname”;

            const char* pass = “typewifipassword”;

4.3 ทำการ Verify code และ Upload ลง Board           

     4.3.1 คลิกที่ปุ่ม Verify 

 

เพื่อตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม ซึ่งถ้าถูกต้อง ด้านล่างจะแสดงว่า Done compiling
     4.3.2 คลิกที่ปุ่ม Upload  เพื่อเขียน code ลงอุปกรณ์ ESP8266 ที่มีการเชื่อมต่อ

    4.3.3  สามารถดูผลลัพธ์ของ code ในข้อ 4.2.1 ได้โดยคลิกที่เมนู Tools -> Serial Monitor


ขั้นตอนที่ 5 ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์
DHT22 เพิ่มเติม

ใช้สาย Jumper Wire IDC แบบตัวเมียสองด้านเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ ESP8266 Board WiFi เข้ากับ DHT22 ตามตัวอย่างดังภาพด้านล่าง


ตัวอย่างการเชื่อมต่อสาย Jumper Wire ขั้วเมีย-เมีย ระหว่างอุปกรณ์ WeMos D1 Mini (ESP8266) และ DHT22 Sensor

ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ DHT22 Sensor

6.1 ที่หน้าต่างโปรแกรม Arduino  ในตัวอย่างการทดสอบท่านวิทยากรจะให้ตัวอย่างไฟล์ที่มีนามสกุล .ino โดยให้เปิดไฟล์ชื่อ DHT22-HTTP-Post.ino เพื่อทดสอบ  มีตัวอย่าง code ดังนี้

#include “ESP8266WiFi.h”

#include “ESP8266HTTPClient.h”

#include “DHT.h”

#define DHTPIN D4

#define DHTTYPE DHT22

const char* ssid = ” typewifiSSIDname “;

const char* pass = ” typewifipassword “;

String urlPost = “http://127.0.0.1:1880/s1/”;

String nodeName = “01”;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float temp,hump;

HTTPClient http;

String payload;

void setup() {

    Serial.begin(9600);

    WiFi.begin(ssid,pass);

      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

        delay(500);

        Serial.print(“.”);

    }

    Serial.println(“”);

    Serial.println(“WiFi Connected”); 

    Serial.print(“IP Address : “);

    Serial.println(WiFi.localIP());

    dht.begin();

}

void loop() {

    temp = dht.readTemperature();

    hump = dht.readHumidity();

    String sting_temp = “”;

    sting_temp+=temp;

    Serial.print(“Temperature : “);

    Serial.print(sting_temp);

    String string_hump=””;

    string_hump+=hump;

    Serial.print(” °C , Humidity : “);

    Serial.print(string_hump);

    Serial.println(” %”);

    payload = “[{\”id\”:\””+nodeName+”\”,\”temp\”:”+temp+”,\”hump\”:”+hump+”}]”;

    http.begin(urlPost);

    http.addHeader(“Content-Type”, “text/json”);

    int httpCode = http.POST(payload);

    http.end();

    delay(1000);

}

ที่บรรทัดด้านล่างนี้ให้เปลี่ยนเป็น ssid และ password ของ WiFi ที่เราต้องการเชื่อมต่อ  และใส่เลข ip address ของเครื่องที่ติดตั้งจำลองเป็น web server เช่น 10.100.2.25

const char* ssid = ” typewifiSSIDname“;

const char* pass = ” typewifipassword“;

String urlPost = “http://ipaddress:1880/s1/”;

6.2 จากตัวอย่างใน workshop ครั้งนี้ ให้ดำเนินการเพิ่ม library ของอุปกรณ์ DHT22 เข้าไปใหม่ ดังนี้

     6.2.1 คลิกที่เมนู Sketch -> Include Library -> Add .zip Library… จากตัวอย่างไฟล์ที่ท่านวิทยากรให้ทดลอง Add เพิ่มเข้าไปมี 2 ไฟล์คือ   Adafruit_Sensor-master.zip และ DHT_sensor_library.zip

สำหรับไฟล์ Adafruit_Sensor-master.zip ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 

https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor  โดยเลือกดาวน์โหลดแบบ .zip ไฟล์

สำหรับไฟล์ DHT_sensor_library.zip ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 

https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library   โดยเลือกดาวน์โหลดแบบ .zip ไฟล์  หรือ จากเว็บไซต์

https://www.arduinolibraries.info/libraries/dht-sensor-library   โดยเลือกให้ตรงกับเวอร์ชั่นที่ต้องการใช้งาน

     6.2.2 กรณีที่ต้องการติดตั้ง Library เองให้คลิกที่เมนู   Sketch -> Include Library -> Manage Libraries… และค้นหา Library ที่ต้องการติดตั้ง และคลิก Install เพื่อทำการติดตั้ง

6.3 ทำการ Verify code และ Upload ลง Board ดังนี้

     6.3.1 คลิกที่ปุ่ม Verify  (ใส่ภาพ verify button.jpg) เพื่อตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม ซึ่งถ้าถูกต้อง ด้านล่างจะแสดงว่า Done compiling
     6.3.2 คลิกที่ปุ่ม Upload  (ใส่ภาพ upload button.jpg) เพื่อเขียน code ลงอุปกรณ์ DHT22 ที่มีการเชื่อมต่อ

    6.3.3  สามารถดูผลลัพธ์ของ code ในข้อ 4.2.1 ได้โดยคลิกที่เมนู Tools -> Serial Monitor

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้ ดังภาพ

ตัวอย่างการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลของอุณหภูมิและความชื้นที่วัดค่าได้ ผ่านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ให้ไปแสดงผลทางหน้าต่างโปรแกรม Arduino

ขั้นตอนที่ 7 การสร้าง Node-Red Dashboard

7.1  ติดตั้งโปรแกรม Node.js  (ไฟล์ node-v12.5.0-x64.msi) ตามลำดับตัวอย่างในไฟล์เอกสาร pdf ดังนี้
Nodejs-Setup

7.2 ติดตั้ง Node-Red แบบ local ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook / 7.3 การรันคำสั่ง Node-Red  ที่หน้าต่าง cmd / 7.4 การเปิดหน้า browser เพื่อเรียกใช้งาน ให้ไปที่เว็บไซต์ http://127.0.0.1:1880/   ให้ศึกษาตามลำดับตัวอย่างในไฟล์เอกสาร pdf ดังนี้

NodeRed-Setup

7.5 การเริ่มสร้างและใช้งาน Dashboard ผู้เขียนขอยกตัวอย่างการทำงานเพียงบางส่วนเพื่อให้เห็นในภาพรวมตามลำดับตัวอย่างในไฟล์เอกสาร pdf  ดังนี้

NodeRed-Dashboard-FlowBased-Creating

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะพึงได้รับประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อย และเป็นจุดเริ่มต้นให้กับหลาย ๆ ท่าน ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับการทำงานของ IoT แนวทางที่ผมได้แบ่งปันในครั้งนี้ คงเป็นเพียงพื้นฐานเบื้องต้นที่ต้องการให้เห็นการทำงานของ IoT เฉพาะบางอุปกรณ์เท่านั้น และสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติม ต่อยอดในอนาคตได้ หากผู้เขียนอธิบายผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องตรงส่วนใดไป ก็ต้องขออภัยผู้อ่านทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. รุจเรขา   วิทยาวุฑฒิกุล ที่เปิดโอกาสให้ผมและพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ จากหอสมุดและคลังความรู้ฯ กว่า 15 ชีวิต ได้เข้าร่วมงานกันในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาศึกษาและพัฒนาในงานต่อไป

ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร ทีมงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานดีดีมีคุณภาพในครั้งนี้ขึ้นมา และให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเอง

ขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณวณัช พาดี  และท่านผู้ช่วยวิทยากร ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ดีดี รวมถึงได้ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ด้าน IoT ต่าง ๆ มาให้ทดลองได้ใช้งานกันครับ และหวังอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้แบ่งปันในครั้งนี้ จะช่วยเป็นแนวทางให้หลาย ๆ ท่านได้นำไปศึกษาและประสบผลสำเร็จอย่างที่ทุกท่านได้ตั้งใจไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่แต่ละท่านได้ตั้งเป้าหมายกันไว้ครับ


ตัวอย่างราคาจำหน่ายชุดอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ ที่จำหน่ายผ่านทางร้านค้าออนไลน์ทั่วไป

ตัวอย่าง ราคาจำหน่าย ชุดบอร์ด WeMos D1 Mini (ESP8266 Development Board)  ชุดละประมาณ 180-250 บาท (ราคา ณ วันที่ 3 ก.ค. 62)

https://www.arduinothai.com/product/821/wemos-d1-mini-esp8266-development-board

ตัวอย่าง ราคาจำหน่าย ชุดบอร์ด ESP8266  ชุดละประมาณ 170-180 บาท (ราคา ณ วันที่ 3 ก.ค. 62)

https://www.shop4maker.com/product/151/wemos-d1-mini-esp8266-esp-12

ตัวอย่างการติดตั้ง บัดกรี บอร์ด ESP8266 และการตั้งค่าใช้งาน Wemos D1 Mino ESP8266 ที่หน้าต่างโปรแกรม Arduino

https://www.instructables.com/id/Wemos-ESP8266-Getting-Started-Guide-Wemos-101/

ตัวอย่างราคาจำหน่าย ชุด DHT22 ราคชุดละประมาณ 130-140 บาท   (ราคา ณ วันที่ 3 ก.ค. 62)

https://www.shop4maker.com/product/286/dht22-เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ-ความชื้น-digital-temperature-and-humidity-sensor

ตัวอย่างราคาจำหน่าย สายไฟจัมเปอร์ ขั้ว เมีย-เมีย สายแพ ยาว 20cm 40 เส้น   ชุดละประมาณ 60 บาท

https://www.arduinoall.com/product/8/สายไฟจัมเปอร์-ขั้ว-เมีย-เมีย-สายแพ-ยาว-20cm-40-เส้น

รายการอ้างอิงข้อมูล :                                                                          

 1. Walailak University. (2019). วัตถุประสงค์/หลักการและเหตุผล, สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก. https://wunca.uni.net.th/wunca39/?page_id=19
 2. กฤษฎา. (2019). IoT – WeMos D1 Mini (ESP8266) Connect With DHT22 Sensor. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562. จาก. https://www.youtube.com/watch?v=kFnED5AETdg
 3. กฤษฎา. (2019). IoT – Display Temperature and Humidity Value From DHT22 Sensor with Real Time. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562. จาก. https://www.youtube.com/watch?v=qw2iFhuiEwE
 4. EscapeQuotes. (2016). WeMos D1 mini pins and diagram. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562. จาก. https://escapequotes.net/esp8266-wemos-d1-mini-pins-and-diagram/
 5. ProtoSupplies . (2019). ESP8266 D1 Mini V2 ESP-12F WiFi Module. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562. จาก.https://protosupplies.com/product/esp8266-d1-mini-v2-esp-12f-wifi-module/
 6. Github. esp8266 Arduino. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก.http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
 7. Innovative Tom. (2017). Wemos D1 Mini, ESP8266 Getting Started Guide With Arduino. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2562. จาก. https://www.youtube.com/watch?v=q2k3CzT5qE0
 8. Github. Adafruit Unified Sensor Driver. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก.https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
 9. Github. Adafruit DHT Humidity & Temperature Sensor Library. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก. https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
 10. Adafruit. (2019). DHT sensor library. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก. https://www.arduinolibraries.info/libraries/dht-sensor-library
 11. Arduinothai. (2019). WeMos D1 Mini (ESP8266 Development Board) สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก. https://www.arduinothai.com/product/821/wemos-d1-mini-esp8266-development-board
 12. Shop4maker. (2019). wemos D1 mini ESP8266 ESP-12. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก.https://www.shop4maker.com/product/151/wemos-d1-mini-esp8266-esp-12
 13. Autodesk. (2017). Wemos ESP8266 Getting Started Guide With Arduino IDE. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก. https://www.instructables.com/id/Wemos-ESP8266-Getting-Started-Guide-Wemos-101/
 14. Shop4maker. (2019). DHT22 (เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น) digital temperature and humidity sensor. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก. https://www.shop4maker.com/product/286/dht22-เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ-ความชื้น-digital-temperature-and-humidity-sensor
 15.  OpenJS Foundation. Node-RED Running on Windows. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม จาก. https://nodered.org/docs/getting-started/windows
 16. REPLY. (2019). IOT TREND RESEARCH THE EVOLUTION OF CONSUMER IOT. สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562. จาก. https://www.reply.com/en/topics/internet-of-things/the-evolution-of-the-consumer-internet-of-things

Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019