เล่าสู่กันฟังกับการเป็นวิทยากรครั้งแรกบนเวที 39th WUNCA@WU


จากการได้รับโอกาสเข้าร่วมงานในฐานะวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39” (39th WUNCA) วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  ก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ผู้เขียนขอย้อนเวลาไปถึงการจัดการงาน WUNCA ครั้งที่ 38 (WUNCA 38th @PKRU) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว และได้เขียนบล็อกก่อนหน้านี้ในหัวข้อเรื่อง Living Book คนค้นคน สู่บริการ Human Library ซึ่งเป็นความรู้ที่น่าสนใจที่ได้รับจากการฟังบรรยายในการประชุมฯ และเป็นแรงบันดาลใจที่ดีในการทำให้ผู้เขียนได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานประชุมฯ อีกครั้ง…ในฐานะวิทยากร

ก่อนจะได้เป็นวิทยากร

จากวันนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อหาในบล็อกนี้  ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการเข้าร่วมเป็นวิทยากร  เริ่มต้นจากเมื่อเราเคยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งหนึ่งแล้ว จะมีจดหมายเชิญชวนสมาชิกที่มีความสนใจจะเข้าร่วมนำเสนอหัวข้อบรรยาย และจัด workshop ในงาน  ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเสนอหัวข้อคือ เพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย UniNet ให้กับเพื่อนสมาชิกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ  ได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ในงานครั้งนี้ผู้เขียนได้เลือกงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  โดยมีความหวังว่าต้องการเผยแพร่ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้สนใจ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการส่งเสริมการใช้หนังสือด้วยทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ”  โดยนำเสนอเนื้อหาประมาณ 2 หน้ากล่าวถึงรายละเอียดของหัวข้อที่จะบรรยาย  หลังจากนั้นทางทีมผู้จัดงานได้ติดต่อแจ้งกลับมาว่าทางคณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดหัวข้อบรรยายดังกล่าวในตารางจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 39 เป็นที่เรียบร้อย  สิ่งต่อมาเราก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมการบรรยายค่ะ  ส่วนเรื่องการสำรองที่พักและตั๋วเครื่องบินทางทีมผู้จัดงานดำเนินการให้วิทยากรทั้งหมดค่ะ รวมทั้งภายในงานได้จัดเตรียมห้องรับรอง และห้องรับประทานอาหารสำหรับวิทยากรไว้โดยเฉพาะด้วย  แบบว่าดูแลดีมากต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

ความประทับใจในการเข้าร่วมงานประชุมฯ

เมื่อถึงวันงานทีมผู้จัดงานได้เตรียมรถมารับวิทยากร และผู้เข้าร่วมงานจากโรงแรมที่พักไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกวัน  ซึ่งสะดวกมากค่ะ  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันแรกจะมีจุดลงทะเบียนสำหรับวิทยากรโดยตรง  เราจะได้รับบัตรคล้องคอ  ถุงผ้า  ป้าย QR Code สำหรับการโหลด Application WUNCA แจ้งข้อมูลหัวข้อการบรรยายตลอดงาน  ซึ่งมีความน่าสนใจตรงที่มีระบบนำทาง (GO MAP) ในการระบุตำแหน่งของห้องบรรยายย่อย  ซึ่งมีจำนวนหลายห้องมาก  เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน

ในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ ณ อาคารไทยบุรี  รวมทั้งพิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA ครั้งที่ 40  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อถึงเวลาที่ตัวเองต้องขึ้นเวที

ผู้เขียนและคุณธัญญาดา ดวงมณี จากงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเสนอหัวข้อบรรยายเรื่อง เทคนิคการส่งเสริมการใช้หนังสือด้วยทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  กำหนดการคือ วันที่ 28 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00-10.00 น.  ซึ่งเป็นการประชุมฯ วันสุดท้าย  และเป็นรอบแรกของการบรรยายในวันนั้น  พวกเรารู้สึกหวั่นใจกับจำนวนผู้เข้าฟัง  แต่สุดท้ายก็โล่งใจที่มีผู้สนใจเข้าฟังพอสมควร  พร้อมเพื่อนๆ ที่มาให้กำลังใจ  พวกเรานำเสนอทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการวางแผนโครงการ/กิจกรรม โดยเลือกมา 7 เครื่องมือ กับ 10 โครงการ ในการนำเสนอ  ซึ่งได้รับความสนใจซักถามจากผู้เข้าฟังการบรรยายพอสมควร  เมื่อภารกิจเสร็จสิ้น  นอกจากผู้เขียนจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้ว  ยังได้พันธมิตรเพิ่มเติมจากวิทยากรที่ได้กลับมาเจอกันอีกค่ะ


หัวข้อที่ผู้เขียนสนใจเข้าฟังการบรรยาย

 • การบรรยายเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของระบบ DNS โดย คุณชยา ลิมจิตติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ DNS ซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างชื่อกับหมายเลขไอพี ทำหน้าที่แปลงชื่อไปเป็นค่าต่างๆ และกล่าวถึงสถานการณ์ภัยคุกคามระบบ DNS ที่เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา  รวมถึงกระบวนการใช้ DNS เป็นช่องทางเพื่อก่ออาชญากรรม
 • การบรรยายเรื่องนวัตกรรมการให้บริการกับการปรับใช้มาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย คุณอุบลศิลป์ โพธิ์พรม (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)  นำเสนอมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับงานบริการห้องสมุด  โดยใช้มาตรฐาน COBIT : Control Objectives for Information and Related Technology  เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลอันจะส่งประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้
  • ISO/IEC 27001 เป็นมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงและดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อการปกป้องข้อมูลขององค์กร
  • ITILL : Information Technology Infrastructure Library มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นการการรวบรวมแนวทางปฏิบัติจากองค์กรทางด้านไอทีต่างๆ ทั่วโลก เพื่อนำมากำหนดเป็น Best Practice ซึ่งจะกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นบริการที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ ผู้ใช้ รวมถึงลูกค้า  ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการที่สามารถปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพได้แก่ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้คุ้มค่ามากขึ้น  สร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด  ช่วยลดงานซ้ำซ้อนหรืองานที่ไม่จำเป็นลงได้  ปรับปรุงความสามารถในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ลูกค้าให้ดีขึ้น  เป็นต้น
  • CMMI : Capability Maturity Model Integration มาตรฐานการเลือกใช้โมเดลต่างๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสากล หากองค์กรใดได้รับ CMMI ถือว่าองค์กรนั้นมีผลิตภัณฑ์  และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า
  • PMBOK : Project Management Body Of Knowledge มาตรฐานการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยสรุปผู้บรรยายได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมบริการ : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการบริหารการให้บริการห้องบริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ซึ่งใช้มาตรฐาน ITILL

 • การบรรยายเรื่อง Smart ALIST Smart Library โดย คุณชำนาญ อินทสโร และคุณจีรศักดิ์ สายนาค (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) นำเสนอการพัฒนาเฟสที่ 4 ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจได้แก่
  • mID การแสดงตัวตนด้วยโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการเข้าห้องสมุด  และข้อมูลการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ
  • mChkOut การยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • ePayment การชำระเงินค่าปรับผ่านออนไลน์
  • Line Notifiy การส่งข้อความเตือนเมื่อใกล้กำหนดส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ
  • Citizen ID การใช้ข้อมูลส่วนตัวจากบัตรประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลสมาชิก
  • Citation การแสดงรูปแบบรายการบรรณานุกรมของหนังสือที่ยืมได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น APA, Vancouver, MLA เป็นต้น
  • URL Checker การตรวจสอบ URL ว่ายังคงใช้งานได้อยู่เสมอ
  • ALIST Mobile App. เป็น Application สำหรับการสืบค้นข้อมูลห้องสมุด มี
  • การทำงานร่วมกับ UCTAL ทั้งในส่วนของการสืบค้น การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม  และการใช้งานยืมระหว่างห้องสมุด (ILL)
  • ALIST Clound based Infrastructure มีการนำรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในหลายวิทยาเขตให้สามารถเป็น One System

 • การบรรยายเรื่อง WALAI AutoLib กับการให้บริการข้อมูลแบบเปิด (Open data) โดยคุณยุทธนา เจริญรื่น (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)  เป็นการนำเสนอตัวอย่าง open data access และ 5 star open data model โดยการให้ดาวสำหรับความพร้อมที่จะแชร์ข้อมูลว่าอยู่ในระดับใด

โดยนำเสนอว่าเป็นโมดูล add-on ของ WALAI AutoLib เวอร์ชั่นใหม่ (WALAI NEXT) นี้ เป็น Open Data 3-star มีฟังก์ชันสำหรับจัดการ Linked Open Data ของห้องสมุด  เพื่อเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกแบบอัตโนมัติ ได้แก่ OCLC Fast, LOD Authority files ของ UCTAL และ LC  ใช้กรอบแนวคิด BIBFRAME Data Model  ซึ่งรองรับการอธิบายรายการแบบ RDA  สามารถโหลดระเบียนมาร์ค จากแหล่งอื่นได้ทันทีผ่านเว็บเบราเซอร์

 • การบรรยายเรื่องบทบาทของห้องสมุดกับการให้บริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ โดย คุณธนะพันธุ์ การคนซื่อ และคุณอรพรรณ  การคนซื่อ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  ได้นำเสนอรูปแบบการสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly Communications) มาสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้บริการผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ/อบรมเชิงปฏิบัติการ  จัดทำเว็บไซต์บริการแหล่งข้อมูลสำหรับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการด้วยการพัฒนาฐานขัอมูล Academic Journal Publication Support Database  บริการตรวจสอบคุณภาพวารสารวิชาการก่อนการตีพิมพ์  บริการ ISBN, CIP, DOI  และบริการส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสาร OA เป็นต้น

 • การบรรยายเรื่องการสร้างสัมพันธ์และความผูกพันกับผู้ใช้บริการ (Customer Engagement) ผ่านกิจกรรมห้องสมุด AMS Library Day และ MEDx  โดย คุณทิพวรรณ สุขรวย  และคุณเสรี คำเปลี่ยน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  เป็นการนำเสนอกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการของห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ AMS Library Day ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี 2015-2019 มีการวางแผน  รูปแบบการประชาสัมพันธ์  ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด ตามผลการประเมินที่ได้รับ  มีกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้  ตอบคำถามชิงรางวัล  สร้างสรรค์ไอเดีย  กิจกรรม DIY ต่างๆ เป็นต้น  และอีกหนึ่งห้องสมุดที่มานำเสนอคือ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่มีการนำกิจกรรมชื่อ MEDx  เป็นรูปแบบการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  เน้นประเด็นที่เป็นที่สนใจมาพูดคุยกัน  ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียว


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019