Education Innovation “Thai MOOC” WUNCA39


วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2562 เวลา 9.00 น.งานเทคโนโลยีการศึกษาได้เข้าร่วมงานUniNet “WUNCA39th Walailak University Nakhon Si Thammarat การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 Workshop on UniNet Network and Computer Application: 39th WUNCA39 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพิธีเปิดโดย ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA และรายงานความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 40 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เวลาประมาณ 13.00 น.ได้ เข้าฟังบรรยายเรื่อง How to Create MOOC Course that Spark: Thai MOOC vs Overseas MOOCs จากวิทยากร 3 ท่าน 1)รศ.จินตวีร์คล้ายสังข์รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 2)ผศ.อนิรุทธ์ สติมั่น มหาวิทยาลัยศิลปากรและ 3)ผศ.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการบรรยายสามารถ Download ข้อมูลได้ที่ (bit.ly/tcu_wunca39)

เนื้อหาของการบรรยายได้กล่าวถึงที่มาThai Mooc ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน(MOOC) เพื่อให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาเกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด สำหรับมหาชน และร่วมกันในการพัฒนาระบบกลางในการจัดการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดที่สามารถรองรับผู้เรียนได้อย่างไม่จำกัดจำนวนที่มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียนและหน่วยกิตสะสม (Credit Bank and credit transfer) พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต 2) การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) 3) การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างและหรือปรับปรุงสื่อรายวิชาให้เป็นลักษณะ MOOCและประสานความร่วมมือในการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันฯ 4) การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) 5) การพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาในระบบ MOOCการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการ และระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย1) กลุ่มเป้าหมายหลัก พนักงาน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ 2) กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไป เป้าหมายหลักคือมาตรฐานและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) และมีวิชาเพื่อการเรียนการสอนในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 วิชา ครอบคลุมวิชาด้านเทคโนโลยี การพัฒนาซอฟท์แวร์ การจัดการเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศตวรรษที่ 21วิชาการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ วิชาการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่วิชาที่เกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรม การทำงาน และการใช้ชีวิตในประเทศไทย และอาเซียนจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรู้สำหรับ พนักงาน ผู้ประกอบการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิชาที่มีคนเข้าเรียนมากที่สุดคือ วิชาถ่ายภาพ เข้าเรียนถึง 9,773 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 3 เดือน ก.ค. 2562 https://thaimooc.org/

Thaimooc ได้จัดทำ10มาตรฐานการเรียนการสอน Mooc ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (Stand of practice in Teaching and learning) 1)โครงร่างรายวิชา 2)ความพร้อมของบุคลากร 3) การออกแบบการเรียนการสอน 4) เนื้อหา 5)สื่อการเรียนรู้ 6)การสื่อสาร 7)ลิขสิทธิและครีเอทีฟคอมมอนส์ 8)การสนับสนุนผู้เรียน 9)ผลการจัดการเรียนรู้ 10)การปรับปรุงพัฒนา

การนำมาประยุกต์ใช้กับงานเทคโนโลยีการศึกษาที่ดิฉันได้วางแผนร่วมกับคุณธวัชชัย สิงห์ตาก้องคือจะนำ MOOC มาประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน เรื่อง การเข้าเรียน e-lecture สำหรับเปิดสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ยังไม่ทราบขั้นตอนการเข้าเรียน e-lecture โดยจะสร้างบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ https://mux.mahidol.ac.th/ โดยจะฝากประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับทีมปฐมนิเทศนักศึกษาช่วงเปิดภาคการศึกษา หัวเรื่องที่จะเปิดสอนอาทิเช่น วิธีการเข้าใช้งานระบบ e-lecture ข้อห้ามสำหรับการใช้งานระบบe-lecture ขั้นตอนการจองคิวการเข้าใช้งานระบบ e-lecture ฯลฯ 

นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธแสดงสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่น่าสนใจสามารถนำมาพัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น บูธ Lenovo ทีมงานนำเสนอหัวข้อ Lenovo “Education Innovation” ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ Live Studio/Live Training พร้อมนำเสนอ Distant Learning Diagram และหลังจากจบการนำเสนอมีการจับรางวัลเพื่อชิง Tab 7 ESSENTIAL 1 รางวัลใหญ่ ซึ่งนายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง เป็นผู้โชคดี

วันที่ 26 มิ.ย. พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 – 20.00 น. มีการพาทัวร์รอบมหาวิทยาลัยโดยรถไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเลี้ยงอาหารค่ำพร้อมชมการแสดงต้อนรับจากมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย 2562 เวลา 13.00น. งานเทคโนโลยีการศึกษาได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยท่านผู้อำนวยการและท่านรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ผศ.ดร.ปกรณ์ ดิษกิจ ได้กล่าวต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการให้บริการสื่อโสตทัศน์และเยี่ยมชมพื้นที่การทำงานของหน่วยงานสื่อโสตทัศน์พร้อมชมห้องเรียน Smart Classroom

เรียบเรียงข้อมูลและถ่ายภาพโดย นางสาวพิมพิไร สุพัตร นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง งานเทคโนโลยีการศึกษา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019