ประสบการณ์การร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 39


          ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในหลายวงการ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ และ ด้านห้องสมุด เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล

          ในวันแรกของการประชุม (26 มิ.ย.) ผู้เขียนได้เดินทางพร้อมกับ คณะศึกษาดูงานจากหอสมุดและคลังความรู้ฯ อีก 10 คน จากกรุงเทพฯ ถึงสถานที่จัดงาน ราว 8.30 น. กำหนดการในภาคเช้าเป็นพิธีเปิดงาน การแสดงของนักศึกษา และ พิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งต่อไป คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้บรรยายเรื่อง “Smart University” แนวคิดและทิศทางในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่

 1. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การลงทุนปรับปรุงเรื่องการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยการติดตั้งระบบ (Wi-fi)
 2. การบริหารงาน (Organization) การลดและการยกเลิกการใช้กระดาษ การสอบทั้งหมดเป็นระบบ e-testing การบริหารงานแบบ e-office ในมหาวิทยาลัย
 3. การศึกษา (Learning) การนำมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSK (The UK Professional Standards Framework) มาใช้ในระบบการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ
 4. การจัดการห้องเรียน (Classroom) การลดขนาดห้องเรียนลง ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็น สมาร์ทคลาสรูม (Smart Classroom) โดยการนำเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และมีการฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ผู้สอนด้วย
 5. ชีวิตและสุขภาพ (Life & Health) การให้คำแนะนำด้านสุขภาพออนไลน์
 6. โรงพยาบาล (Hospital) เริ่มการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขนาด 750 เตียง รองรับผู้ป่วยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ
 7. การเดินทาง (Transportation) พยายามยกเลิกการใช้รถจักรยานยนต์ เพิ่มการนำรถไฟฟ้ามาใช้ในการรับ-ส่ง นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยฯ 
 8. ความปลอดภัย (Security) ติดกล้อง CCTV มีสายตรวจตลอด 24 ชม.
 9. มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green U) เน้นด้านการใช้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม มีหลักสูตรสำหรับนักศึกษา เรื่อง Environmental Conservation and Global Warming ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนทุกคน การสร้าง “สวนวลัยลักษณ์” บนเนื้อที่ 225 ไร่ ให้เป็นจุดพักผ่อนของนักศึกษา บุคลาการ และประชาชนทั่วไป
 10. การจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย (Farming) จัดการให้เป็น Smart Farming โดยการใช้ประโยชน์จากที่ดินกว่าพื้นที่ 9,500 ไร่ ในการขายผลผลิตเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานในมหาวิทยาลัย การจัดการฟาร์มแบบ E-Farming ตัวอย่างเช่นระบบวัดความชื้นในการให้น้ำ เป็นต้น

          หลังจากนั้นในภาคบ่าย ผู้เขียนได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “UniNet พบมหาวิทยาลัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นการรายงานประวัติและความเป็นมา ความก้าวหน้าในการทำงานของ UniNet ภาพรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2561 และ โครงการต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

พัฒนาการของ UniNet

          UniNet หรือ โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเครือข่ายการศึกษาและวิจัยของประเทศ ทำหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายความเร็วสูง เพื่อเชื่อมต่อระหว่างทั้งมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย และ เครือยข่ายในต่างประเทศ จึงทำให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ เครือข่าย UniNet นี้ ยังสามารถให้สมาชิกจัดประชุมทางไกล (Tele-Meeting) การจัดการเรียนการสอน (Tele-Education) การวินิจฉัยโรคหรือการผ่าตัดทางไกล (Tele-Medicine) ที่ต้องการความละเอียดสูงและความเร็วในการส่งข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ หากเป็นบริการเอกชนต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ ที่สำคัญของ UniNet ได้แก่

 1. Eduroam ย่อมาจาก “Educational Roaming” เป็นบริการเครือข่ายไร้สายที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกสามารถใช้เครือข่ายไร้สายร่วมกันได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายไร้สาย
 2. โครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ (e-Science) เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สำหรับใช้งานการวิจัยของประเทศ โดยความร่วมมือของ 5 สถาบัน ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนยีแห่งชาติ 5) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งนำไปต่อยอด พัฒนาโครงการอื่น ๆ ทางด้านการศึกษาอย่างมากมาย
 3. เซิร์น (CERN: European Council for Nuclear Research) ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมเครื่องเร่งอนุภาคและโครงสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค (ฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติในระดับพลังงานที่สูงที่เราไม่พบเห็นในชีวิตประจำวัน)
 4. ความร่วมมือกับเครือข่ายงานวิจัยอื่น ๆ เช่น
  • เครือข่ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่องานวิจัยและการศึกษานานาชาติ 
  • Asia Pacific Advanced Network (APAN) เป็นการรวมตัวของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฉพาะงานวิจัยและการศึกษาที่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศ ซึ่งผู้ที่เป็นตัวแทนเครือข่ายของแต่ละประเทศ จะต้องเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่องานวิจัยและการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เครือข่ายเชิงพาณิชย์
  • Asia Pacific Advanced Network (APAN) องค์กรที่เป็นตัวแทนของสมาชิกและเครือข่าย Internet Backbone ที่เชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยและการศึกษาของประเทศสมาชิกเข้าด้วยกันและเครือข่ายการวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลกเป็นองค์กรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997
  • Asi@ConnectProject เป็นโครงการที่เริ่มมาจากโครงการ The Trans-Eurasia Information Network (TEIN) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เพื่อจะดำเนินการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่องานวิจัยและการศึกษาระหว่างภูมิภาคยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน
  • Internet2 เป็นเครือข่ายงานศึกษาและวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมากที่สุด

          ในช่วงเย็น ได้มีการนำชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยใช้รถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย นำชมใน 2 จุดคือ 1) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก่อสร้างอยู่บนเนื้อที่ 405 ไร่ เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 จำนวน 7 อาคาร  ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, และ F ซึ่งคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 เมื่อการก่อสร้างตึกแล้วเสร็จ ในปี 2563 จะมีเตียงทั้งหมด 750 เตียง และจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในเขตภาคใต้ตอนบน 2) สวนวลัยลักษณ์ หรือ Walailak Park ขนาด 255 ไร่ เพื่อให้สอดคล้องนโยบายของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อีกด้วย


Mahidol University Library and Knowledge Center @ 2019